Monday, 13 August 2007

Miss AC DC

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้าประกวด

1. ผู้ประกวดจะต้องสมมุติตนเองเป็นสาวงามตัวแทนประเทศใดประเทศหนึ่ง และถือว่าเป็นผู้มีความงามสูงสุดของ ประเทศนั้น อนึ่ง ผู้เข้าประกวดไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสรีระความเป็นชาย เพราะในการให้คะแนน คณะกรรมการจะพิจารณาจาก ความสามารถในการใช้ไหวพริบ สติปัญญาในการตอบคำถาม และความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอภาพลักษณ์ของตนเองบนเวที2. ผู้เข้าประกวดควรมีความรู้เกี่ยวกับประเทศที่ตนเป็นตัวแทนบ้าง เพื่อประโยชน์ในการตอบคำถามจากคณะกรรมการ3. ในกรณีที่คำถามจากคณะกรรมการมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Homosexual ให้ผู้เข้าประกวดพึงระลึกไว้เสมอว่าตนเองเป็น สุภาพสตรี4. ผู้เข้าประกวด (หรือตัวแทน) ต้องลงทะเบียนและรับป้ายชื่อประเทศ ระหว่างเวลา 12.00 - 14.00 น. ของวันประกวด และส่งคืน ป้ายชื่อประเทศหลังเสร็จสิ้นการประกวด5. ผู้เข้าประกวดจะต้องชำระเงิน เมื่อสมัครเข้าประกวด จำนวน 500 บาท ซึ่งจะใช้แทนบัตรผ่านงานสำหรับผู้เข้าประกวด เท่านั้น 6. ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมเครื่องแต่งกายสำหรับตนเอง 2 ชุด คือ ชุดประจำชาติ และชุดราตรี7. ผู้เข้าประกวดมีเวลาในการแนะนำตัวบนเวทีในชุดประจำชาติ ไม่เกิน 30 วินาที โดยให้ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษา ประจำชาติเท่านั้น8. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะต้องเตรียมการแสดง ความยาวไม่เกิน 2 นาที สำหรับการประกวดการ แสดงนี้ ผู้เข้าประกวดสามารถมีผู้ร่วมแสดง และจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดงต่างๆ มาได้ตามประสงค์9. พี่เลี้ยง และผู้ร่วมแสดง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน คนละ 500 บาท10. การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท ซอย5 กทม. ณ ห้อง The Fifth Dimension (อาคารจอดรถ ชั้น 14) 11. กองประกวดได้จัดเตรียมห้องแต่งตัวส่วนกลางสำหรับผู้เข้าประกวดไว้ที่ห้อง The Fifth Dimension (อาคารจอดรถ ชั้น 12)12. กำหนดการในวันประกวด
10.00 - 14.00 ผู้เข้าประกวดรายงานตัว ณ ห้อง The Fifth Dimension (อาคารจอดรถ ชั้น 12)
15.30 - 18.30 กรรมการสัมภาษณ์
19.00 - 23.30 การประกวด MISS AC/DC PAGEANT 2003
- รางวัลชุดแต่งกายประจำชาติ 3 ตำแหน่ง
- รางวัล MISS CHARRITY
- รางวัลนางงามมิตรภาพ
- รางวัลนางงามขวัญใจช่างภาพ
- รางวัลชุดราตรี
- รางวัล BEST PERFORMANCE ART
- รางวัล MISS AC/DC PAGEANT 2003 และรอง 4 ตำแหน่ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายนามคณะกรรมการภาคบ่าย 1. คุณอนันต์ อ่านเปรื่อง2. คุณสิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์3. คุณสุวินิต ภรณวลัย4. คุณสมพร ธิรินทร์5. คุณเมทินี กิ่งโพยม6. คุณอภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์7. คุณเอกมล อรรถกมลรายนามคณะกรรมการภาคค่ำ1. เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ : ประธานกรรมการ (มาไม่ได้) 2. อาจารย์พรรณอร แสงอาทิตย์ : รองประธานกรรมการ3. แพทย์หญิง นลิณี ไพบูลย์ 4. อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ 5. คุณนคร สัมพันธารักษ์6. คุณกมล ฉัตรเสน7. คุณอมาตย์ นิมิตภาคย์8. คุณอภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์9. คุณสมพร ธิรินทร์10. คุณอรนภา กฤษฎี11. คุณเอกมล อรรถกมล12. คุณเมทินี กิ่งโพยม13. คุณทินกร อัศวรักษ์14. คุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร15. คุณลลิตา ศศิประภา--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การประกวด Miss AC/DC Pageant 2003 เปิดฉากด้วยแฟชั่นโชว์ชุดราตรีบาปล้ำ 7 กำหนัดชาติมนุษย์สุดประหลาด - วิปลาสจิต มีชีวิตที่ต้องเลือกเกลือกดีชั่วถ้าเลือกดี ผลดีชอบ - ตอบกับตัว ถ้าเลือกชั่ว กลั้วอบาย - ฉิบหายพังวิบากกรรมใช่เกิดแน่ แค่เจ้าของ ยังสนองให้ทุกข์ คนข้างหลังบาปทั้ง 7 ที่ชั่วช้า รีบมาฟัง คานธีสั่งสอนมา อย่าประพฤติชุดราตรีบาปล้ำ ชุดที่ 1 เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ Politics without principlesชุดราตรีบาปล้ำ ชุดที่ 2 หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด Pleasure without conscienceชุดราตรีบาปล้ำ ชุดที่ 3 ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน Wealth without workชุดราตรีบาปล้ำ ชุดที่ 4 มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี Knowledge without characterชุดราตรีบาปล้ำ ชุดที่ 5 ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลธรรม Commerce without moralityชุดราตรีบาปล้ำ ชุดที่ 6 วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์ Science without humanityชุดราตรีบาปล้ำ ชุดที่ 7 บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ Worship without sacrificeบาป 7 ประการในทัศนะของคานธีนี้... คือลำนำล้ำเลิศประเสริฐศรีคือ... ชุดราตรีบาปล้ำเจ็ดกำหนัด แต่งโฉมงามเจ็ดเทวีโลกีย์วิรัติเตือนใจสัตว์ทั้งหลายอย่าได้ทำ