Monday, 4 September 2017

"ความหวังที่ยั่งยืน" กำกับโดย #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ #AumSkyExits

"ความหวังที่ยั่งยืน" 
กำกับโดย #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ #AumSkyExits

สร้างจากเรื่องจริงของชุมชนบ้านดงเรือง จ.อุดรธานี ที่ได้เรียนรู้และนำแนวทางโครงการชีววิถี กฟผ.ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำกิน จนวันนี้....เป็นชุมชนต้นแบบ กฟผ.ที่อยู่ดีมีสุข ตามวิถีแห่งความพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

#EGAT #เศรษฐกิจพอเพียง #ชีววิถี 

กำกับโดย #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ #AumSkyExits