Friday, 8 December 2017

แรงมา แรงไป : เบื้องหลังการทำงาน ของ #SkyExits ในงานโฆษณา : ปูนลูกดิ่ง Title : พ่อทุกสถาบัน

เบื้องหลังการทำงาน  ของ #SkyExits

ในงานโฆษณา : ปูนลูกดิ่ง

Title : พ่อทุกสถาบัน

Production House : Sky Exits

Film Director : HERE Sky Exits

.... ...