Saturday, 29 September 2007

Fast Food Box at Sky Exits Films

อาหารกล่องที่ Sky Exits Films
ราด หมู เห็ด เป็ด ไก่ จนไม่เห็นข้าว

อาหารยังน่ากินขนาดนี้
หนังที่ทาง Sky Exits Films ทำ
ไม่ต้องพูดถึง.....ว่าจะเด็ดขนาดไหน...Forrest Gump

The day finally arrived; Forrest Gump dies and goes to Heaven.
He is at the Pearly Gates, met by St. Peter himself. However, the gates are
closed and Forrest approaches the Gatekeeper.

St. Peter says, "Well, Forrest, it's certainly good to see you. We have
heard a lot about you. I must tell you, though, that the place is filling up
fast, and we've been administering an entrance examination for everyone.
The test is short, but you have to pass it before you can get into Heaven."

Forrest responds, "It shor is good to be here , St. Peter, sir. But nobody
ever tolt me about any entrance exam. Shor hope the test ain't too hard;
life was a big enough test as it was."

St. Peter goes on, "Yes, I know, Forrest, but the test is only three
questions.

First: What two days of the week begin with the letter T?

Second: How many seconds are there in a year?

Third: What is God's first name?"

Forrest leaves to think the questions over. He returns the next day and sees
St. Peter, who waves him up and says, "Now that you have had a chance to
think the questions over, tell me your answers."

Forrest says, "Well, the first one -- which two days in the week begin with
the letter "T"? Shucks, that one's easy. That'd be Today and Tomorrow.

The Saint's eyes open wide and he exclaims, "Forrest, that's not what I was
thinking, but you do have a point, and I guess I didn't specify, so I'll
give you credit for that answer.

How about the next one?" asks St. Peter. "How many seconds in a year?"

"Now that one's harder," says Forrest, "but I thunk and thunk about that and
I guess the only answer can be twelve."

Astounded, St. Peter says, "Twelve? Twelve!? Forrest, how in Heaven's name
could you come up with twelve seconds in a year?"

Forrest says "Shucks, there's gotta be twelve: January 2nd, February 2nd,
March 2nd. . . ...."

"Hold it, " interrupts St. Peter. "I see where you're going with this, and I
see your point, though that wasn't quite what I had in mind.....but I'll
have to give you credit for that one, too.

Let's go on with the third and final question. Can you tell me God's first
name"?

"Sure", Forrest replied, "its Andy."

"Andy?!" exclaimed an exasperated and frustrated St. Peter. "Ok, I can
understand how you came up with your answers to my first two questions, but
just how in the world did you come up with the name Andy as the first name
of God?"

"Shucks, that was the easiest one of all," Forrest replied. "I learnt it
from the song. . . "ANDY WALKS WITH ME, ANDY TALKS WITH ME, ANDY TELLS ME I
AM HIS OWN. . . "

St. Peter opened the Pearly Gates and said: "Run Forrest, run."

Give me a sense of humor, Lord,
Give me the grace to see a joke,
To get some humor out of life,
and pass it on to other folk.

Work like you don't need the money.
Love like you've never been hurt.
Dance like nobody's watching.
Sing like nobody's listening.
Live like it's Heaven on Earth.

Hey girls

> >Hey girls,
> >
> >Be forewarned and please be doubly, even triply
> cautious whenever there
>
> >is a need to stay back late at work.
> >If at all possible, leave the plant early when
> there are still people
> >around.
> >Better yet, if there is still work that must
> absolutely be completed by
>
> >that day, bring it home!
> >
> >Just heard about a rape case at a multinational
> company which just
> >happened.
> >The victim is married with kids, she worked till
> 11pm.
> >Security guard raped her in the toilet.
> >She managed to escape and drove herself to the
> hospital.
> >Next day, the other employees was shocked to see
> the condition of the
> >toilet.
> >Blood and her hair everywhere, and all the brooms
> and mops were broken.
> >The police later came and arrested the security
> guard, who still
> >reported for work the next day.
> >However, they manage to cover it up, didn't come up
> in the news or
> >anything.
> >I can't imagine how many such cases have been
> covered up in Malaysia.
> >(This is a sad reality)
> >
> >Please girls (especially Chinese girls), don't put
> your life in danger
> >by working late or being negligent.
> >You can never be too careful nowadays.
> >Malaysia ranks number 2 in crime against woman.
> >Please send this to all your female friends.
> >
> >My extra note: guys, please tell your mom, your
> sister, your wife, your
>
> >girlfriends and all your female friends around you
> too!

50 Facts !!

50 Facts !!


[1] If you are right handed, you will tend to chew your food on your right side. If you are left handed, you will tend to chew your food on your left side

[2] If you stop getting thirsty, you need to drink more water. For when a human body is dehydrated, its thirst mechanism shuts off.

[3] Chewing gum while peeling onions will keep you from crying.

[4] Your tongue is germ free only if it is pink. If it is white there is a thin film of bacteria on it.

[5] The Mercedes-Benz motto is 'Das Beste oder Nichts' meaning 'the best or nothing'.

[6] The Titanic was the first ship to use the SOS signal.

[7] The pupil of the eye expands as much as 45 percent when a person looks at something pleasing.

[8] The average person who stops smoking requires one hour less sleep a night.

[9] Laughing lowers levels of stress hormones and strengthens the immune system. Six-year-olds laugh an average of 300 times a day.
Adults only laugh 15 to 100 times a day.

[10] Frank Perdue's chicken slogan, "It takes a strong man to make a tender chicken" was translated into Spanish as "it takes an aroused man to make a chicken affectionate."

[11] Dalmatians are born without spots.

[12] Bats always turn left when exiting a cave.

[13] The 'v' in the name of a court case does not stand for 'versus', but for 'and' (in civil proceedings] or 'against' (in criminal proceedings]

[14] Men's shirts have the buttons on the right, but women's shirts have the buttons on the left

[15] The owl is the only bird to drop its upper eyelid to wink. All other birds raise their lower eyelids

[16] The reason honey is so easy to digest is that it's already been digested by a bee

[17] Roosters cannot crow if they cannot extend their necks

[18] The color blue has a calming effect. It causes the brain to release calming hormones

[19] Every time you sneeze some of your brain cells die

[20] Your left lung is smaller than your right lung to make room for your heart

[21] The verb "cleave" is the only English word with two synonyms which are antonyms of each other: adhere and separate

[22] When you blush, the lining of your stomach also turns red

[23] When Hippos are upset, their sweat turns red

[24] The first Harley Davidson motorcycle was built in 1903, and used a tomato can for a carburetor

[25] The lion that roars in the MGM logo is named Volney

[26] Google is actually the common name for a number with a million zeros

[27] Switching letters is called spoonerism. For example, saying jag of Flapan, instead of flag of Japan

[28] It cost 7 million dollars to build the Titanic and 200 million to make a film about it

[29] The attachment of the human skin to muscles is what causes dimples

[30] There are 1,792 steps to the top of the Eiffel Tower

[31] The sound you hear when you crack your knuckles is actually the sound of nitrogen gas bubbles bursting

[32] Human hair and fingernails continue to grow after death

[33] It takes about 20 seconds for a red blood cell to circle the whole body

[34] The plastic things on the end of shoelaces are called aglets

[35] Most soccer players run 7 miles in a game

[36] The only part of the body that has no blood supply is the cornea in the eye. It takes in oxygen directly from the air

[37] Every day 200 million couples make love, 400,000 babies are born, and 140,000 people die

[38] In most watch advertisements the time displayed on the watch is
10:10 because then the arms frame the brand of the watch (and make it look like it is smiling.)

[39] Colgate faced big obstacle marketing toothpaste in Spanish speaking countries. Colgate translates into the command "go hang yourself."

[40] The only 2 animals that can see behind itself without turning its
head are the rabbit and the parrot

[41] Intelligent people have more zinc and copper in their hair.

[42] The average person laughs 13 times a day

[43] Do you know the names of the three wise monkeys? They are: Mizaru(See no evil), Mikazaru(Hear no evil), and Mazaru(Speak no evil)

[44] Women blink nearly twice as much as men

[45] German Shepherds bite humans more than any other breed of dog

[46] Large kangaroos cover more than 30 feet with each jump

[47] Whip makes a cracking sound because its tip moves faster than the speed of sound

[48] Two animal rights protesters were protesting at the cruelty of sending pigs to a slaughterhouse in Bonn. Suddenly the pigs, all two
thousand of them, escaped through a broken fence and stampeded, trampling the two hapless protesters to death

[49] If a statue in the park of a person on a horse has both front legs in the air, the person died in battle; if the horse has one front leg in the air, the person died as a result of wounds received in battle; if the horse has all four legs on the ground, the person died of natural cause.

[50] The human heart creates enough pressure while pumping to squirt blood 30 feet!!

4 Words - good to read

Sometimes we spend time asking who is responsible or who to blame,
whether in a relationship, in a job or with the people we know. We miss
out some warmth in human relationship to give each other support.
Treasure what you have. Just a little story for you:

A boy was born to a couple after eleven years of marriage. They were a
loving couple and the boy was the apple of their eyes. When the boy was
around two years old, one morning the husband saw a medicine bottle
open. He was late for work so he asked the wife to cap the bottle and
keep it in the cupboard. The mother, preoccupied in the kitchen totally
forgot the matter.
The boy playfully went to the medicine bottleand,fascinated with its
color, drank it all. It happened to be a poisonous medicine meant for
adults in small dosages. When the child showed signs of poisoning the
mother took him to the hospital, where he died. The mother was stunned.
She was terrified how to face her husband. When the distraught father
came to the hospital and saw the dead child, he looked at his wife and
uttered just four words.

QUESTIONS:

1. What were the four words?

2. What is the implication of this story?

Check with the answers only after you have tried to come up with your
own.

Please scroll down.ANSWER:


The husband just said, "I Love You Darling ".

The husband's totally unexpected reaction is proactive behavior. He is
indeed a genius in human relationships. The child is dead. He can never
be brought back to life. There is no point in finding fault with the
mother. She had also lost her only child. What she needed at that moment
was consolation and sympathy from the husband. That is what he gave
her. If everyone can look at life with this kind of perspective, there
would be much fewer problems in the world.

To be happy with a man you must understand him a lot and love him a
little.

To be happy with a woman you must understand her a lot and love her with
all your heart.


"A journey of a thousand miles begins with a single step." Take off all
your envies, jealousies, unforgiveness, selfishness, and fears AND you
will find things are actually not so difficult as you think."
There
are many beautiful, charming and wonderful men and women here on earth,
it's just a matter of who you get to meet along the way and who you
choose to end up with for the rest of your life. "Love has its own
time, season and reason. You can't ask for it to stay. You can only
embrace it when it comes and be glad that for a moment in your life, it
was yours!

serial painting จิตรกรรมต่อเนื่อง


เมื่อสิ่งใดถือกำเนิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต่อเนื่องตลอดเวลา จนกว่าจะจบลง ไม่ว่าจะก้าวหน้าหรือเสื่อมถอย สิ่งใดยังคงอยู่สิ่งนั้นยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป
"serial painting /จิตรกรรมต่อเนื่อง" นิทรรศการผลงานจิตรกรรม โดย คฑาวุธ พลทรัพย์
ผลงานจิตรกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพศ. 2546 เป็นต้นมา
วันที่ 5 – 24 ตุลาคม 2550 พิธีเปิดวันที่ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PROGRESSIVE SUCCESSIVE AND CEASELESSLY
" serial painting/จิตรกรรมต่อเนื่อง" PAINTING EXHIBITION BY KATHAWUT POLLASUP
PAINTING SERIES SINCE 2003
5-24 OCTOBER 2007, OPENING 5 OCTOBER 18.00 , JAMJUREE ART GALLERY CHULALONGKORN UNIVERSITY

ทุกครั้งที่เข้าเดือนสิงหาคม จะได้รับเมลล์ฉบับนี้ ได้รับติดต่อกันมา 4 ปีแล้วล่ะ

พี่อ่ำ...ทุกครั้งที่เข้าเดือนสิงหาคม จะได้รับเมลล์ฉบับนี้ ได้รับติดต่อกันมา 4 ปีแล้วล่ะ ลองดูรายละเอียดข้างล่างค่ะ
It already happened in 27 August 2003.
Sorry, you are not gonna see it.
Click link to see details na ja.

View 2 Moons in the sky - 27 August 2003 [Archive] - Tech ARP Forums
[Archive] View 2 Moons in the sky - 27 August 2003 General Discussion.
forums.techarp.com/archive/index.php?t-2853.html - 11k

กรุงเทพไอที
แต่การใช้คำว่า "2 moons" หรือ "ปรากฏการณ์จันทร์คู่ดูงามขำ" นี้ คงจะทำให้หลายท่านขัดใจไม่น้อย เพราะว่าวันที่ 27 สิงหาคม นี้ ... [ วันพฤหัสบดี 21/8/2003 ] ...
www.bangkokbiznews.com/scitech/2003/0821/index.php?news=p17.html
- 18k -

>>>Aug. 27th the Whole World is waiting for......... ....
>>>
>>>Planet Mars will be the brightest in the night sky starting August.
>>>
>>>It will look as large as the full moon to the naked eye. This will
>>>culminate on Aug. 27th when Mars comes within 34.65M miles of earth.
>>>Be sure to watch the sky on Aug. 27 12:30 am. It will look like the earth
>>>has 2 Moons.
>>>
>>>The next time Mars may come this close is in 2287.
>>>
>>>Share this with your friends as NO ONE ALIVE TODAY will ever see it
>>>again.
>>>
>>>คำแปลคร่าวๆ ในภาษาไทยสำหรับท่านที่รีเคสท์ตามนี้ครับ:
>>>วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2550 คือวันที่คนทั้งโลกตั้งตารอคอย....
>>>เพราะดาวอังคารจะส่องแสงเจิดจรัสบนฟากฟ้าให้เห็นแบบชัดเจนที่สุดตลอดเดือนสิงหาคม
>>>ด้วยรูปทรงขนาดใหญ่ประดุจดังพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
>>>โดยเฉพาะวันที่ 27
>>>สิงหาคมซึ่งทุกอย่างจะชัดเจนสมบูรณ์ที่สุดเพราะวันนั้นดาวอังคารจะอยู่ห่างจากโลกแค่
>>>34.65 ล้านไมล์
>>>อย่าพลาดนะคะ...คืนวันที่ 27 สิงหาคมนี้ เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
>>>เราจะเห็นดวงจันทร์สองดวงบนท้องนภา (โรแมนติคมั่กมั่ก)
>>>ปรากฎการณ์เช่นนี้จะมีให้เห็นอีกครั้งในปี คศ. 2287 (หรือพุทธศักราช 2830)
>>>ค่ะ
>>>ร่วมแบ่งปันเมล์นี้ให้เพื่อน (และคนที่คุณรัก / หรือแอบรัก) ด้วยนะคะ
>>>เพราะนี่คือโอกาสเดียวในชีวิต
>>>(ยกเว้นแต่คุณเป็นมนุษย์อมตะซึ่งสามารถมีชีวิตได้อีก 280 ปีค่ะ)
>>>

อดีตหมอดู "ทักษิณ" ฟันธง 16 พ.ย. เป็นต้นไป เศรษฐกิจจะสดใส

> >อดีตหมอดู "ทักษิณ" ฟันธง 16 พ.ย. เป็นต้นไป
> เศรษฐกิจจะสดใส
> >
> >พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
> ตลอดจนเครือญาติ มีความเชื่อใน
> >เรื่องการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า
> แบบเดียวกับชนชั้นนำในสังคมไทยทั่วไป ฉะนั้น
> >จึง
> >ไม่แปลกที่ครอบครัวชินวัตร จะใช้บริการหมอดูหลายคน
> >
> >แต่สำหรับชื่อของ ร.ต.สัมฤทธิ์ เกลี้ยงเกลา เขาคือ
> อดีตโหรผู้ฟันธงล่วงหน้าถึง
> >เหตุแตกดับทางการเมืองให้ พ.ต.ท.ทักษิณ มาตั้งแต่ 30
> ปี ที่แล้ว ปลายปีที่แล้ว
> >หมอดูดัง ขึ้นเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
> ปราศรัยเรียกร้อง ให้
> >พ.ต.ท.
> >ทักษิณลาออก
> >
> >จนกลายเป็นประเด็นฮือฮา แต่
> อ.สัมฤทธิ์ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า
> >หลังจากขึ้นเวที
> >ปราศรัยครั้งนั้น ถูกคนโทรศัพท์มาด่า มาขู่จนหูอื้อ
> >
> >อาจเป็นเพราะตะวันทำมุมตรงกับความคิด
> ประกอบกับฤกษ์งามยามดี ศุกร์ 13 บ่ายโมง
> >ณ
> >โรงแรมหรูกลางกรุง อ.สัมฤทธิ์ เปิดใจ
> "ประชาชาติธุรกิจ" พยากรณ์ดวงทักษิณ ดวง
> >เมือง เศรษฐกิจสังคมไว้อย่างสนุกและน่าระทึกใจ
> >
> >"มันจะวุ่นวาย ผมเคยเตือนคุณทักษิณมา ตั้งแต่ 30
> >ปีที่แล้วว่าไม่ให้เล่นการเมือง
> >ตอนนั้นทำนายไว้ว่าท่านจะเป็นเศรษฐีใหญ่
> ตั้งแต่ท่านยังเป็นวุ้นอยู่เลย
> >เจอกันที่
> >รร.รามาการ์เด้นส์
> ท่านยังถามผมเลยว่าจะเป็นได้อย่างไร แค่ยศ ร้อยเอก
> ร้อยโท
> >เหมือนยอกัน แต่ในที่สุดก็รวยจริง
> ผมห้ามว่าอย่าเล่นการเมือง คุณจะพัง
> >ชื่อเสียง
> >คุณจะย่อยยับ ตั้งแต่นั้นก็ติดต่อกันมา คบกันมาตลอด
> จนวันหนึ่งคุณทักษิณ ก็มา
> >ปรึกษาว่าจะเล่นการเมือง เพราะอิ่มตัวแล้วจากการค้า
> >บอกว่าจะเสียสละเพื่อประเทศ
> >ผมยังบอก เหมือนเดิมว่าการเมืองมันเป็นเรื่องสกปรก
> ครอบครัวคุณจะพังพินาศ"
> >
> >เมื่อไม่สามารถต้านทานความตั้งใจของ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้
> อ.สัมฤทธิ์
> >จึงให้ทางออกว่า
> >ควรเป็นนักการเมืองแค่ 4 ปีก็พอ
> >
> >"คุณทักษิณมุ่งมั่นมาก ผมก็เพียงแต่แนะนำ
> ว่าให้เป็นแค่ 4 ปี
> >เพราะประเทศไทยมัน
> >อาถรรพ์
> ตำแหน่งผู้นำใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เคยอยู่ได้นาน
> ดวงเมืองมันผูกไว้
> >ดาวพฤหัสอยู่กับเสาร์ นายกฯอยู่ได้ก็พัง
> ไม่พังก็เจ๊ง"
> >
> >"ถ้าครบ 4 ปี ก็อย่าเป็นต่อ ออกมาคุณจะ
> เป็นรัฐบุรุษของโลก
> >ถ้าอยู่ต่อจะมีเรื่อง
> >แตกกัน มีเรื่องคอร์รัปชั่น บริวารข้าทาสแตกคอ
> ไทยรักไทยก็จะไม่เหลือ"
> >
> >"วันที่ขึ้นเวทีตอนม็อบนั้น ผมไม่ได้คิดอะไร
> ผมไม่ได้โจมตี แต่ผมติดต่อทาง
> >โทรศัพท์คุณทักษิณไม่ได้
> ผมแค่อยากเตือนคุณทักษิณว่าดวงคุณแตกแล้ว แตกคราวนี้
> >4-5
> >ปี กลับมาไม่ติดคุกก็กักบริเวณ วันหนึ่งบอกลาออก อีก
> 2-3
> >วันต่อมากลับมาอีกแล้ว
> >ไม่มีสัจจะ ผมสงสารเขานะ ลึกๆ แล้วคุณทักษิณเคารพผม
> ที่ผมขึ้นเวที
> >คุณทักษิณก็ไม่
> >โกรธผม ผมคิดถึงมาก รักมาก และสงสารมาก"
> >
> >"ตอนนั้นคุณหญิงพจมานยังกระแหนะกระแหนผมอยู่เลย
> ตั้งชื่อใหม่ให้ผมว่า สมใจนึก
> >ณ
> >บางลำพู คือสมใจแล้วนี่ ตามคำพยากรณ์ คุณหญิงได้แซวผม
>
> >คุณหญิงรู้ว่าผมรักคุณหญิง
> >อยากให้คุณทักษิณลงอย่างสง่างาม ตอนนี้เป็น
> หนี้สังคมไปแล้วผิดถูกไม่รู้
> >แต่ติดลบ
> >ไปแล้ว"
> >
> >"ดวงคุณทักษิณ เป็นไปได้ว่าอาจจะถึงแก่ชีวิต
> มันตกที่สุดแล้ว ถ้าไม่ยอมติดคุก
> >ไม่
> >สู้คดี จะมีเรื่องอื่น อาจจะเป็นอุบัติเหตุถึงชีวิต
> ดวงตก หนักมาก" อ.สัมฤทธิ์
> >กล่าวและว่า การเดินทางไปต่างประเทศของ
> พ.ต.ท.ทักษิณนั้น
> >ก็เป็นการแก้เคล็ดอย่าง
> >หนึ่ง คือหนีรุ้งแวง
> >
> >"ผมอยากฝากไปบอกคุณทักษิณว่าให้ หยุดพร่ำเพ้อ
> หยุดดิ้นรน อยู่เฉยๆ แบบน้าชาติ
> >(
> >พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี) หยุดเมื่อไร
> สิ่งดีจะกลับมา
> >ยิ่งทำยิ่ง
> >เสื่อม เหมือนตัวตลก ที่ไปซื้อทีมฟุตบอลอะไรนั่น
> เลอะเทอะ ถ้าแมนฯ ซิตี้ดัง
> >คนก็
> >ต้องสนใจว่า ใครอยู่เบื้องหลัง แต่เมื่อถึงตอนนี้
> ก็จะมีคำถามว่าใครซื้อ
> >เอาเงิน
> >ไหนมาซื้อ เป็นการฟุ่มเฟือย เสียหมด
> ประเทศก็จะโดนต่อต้าน เป็นนายกสมาคมกอล์ฟ
> >ก็
> >ต้องพูดเรื่องกอล์ฟ อย่าพูดการเมือง"
> >
> >"ถ้าเป็นผม ผมกลับ ติดตารางก็ติด อย่างไร ก็บ้านเรา
> ใครเขาจะไปฆ่าคุณ
> >ต้องถามใจ
> >คุณทักษิณก่อนว่าอยากกลับประเทศไทยหรือเปล่า
> กลับไม่กลับก็ยังมีคดีต่อไปอีก 5
> >ปี
> >ถ้ากลับต้องกลับช่วงนี้
> ถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ได้กลับเลย กลับมาอย่างสง่า
> >คนก็จะ
> >มองว่าไม่ทิ้งแผ่นดิน
> เรื่องคดีความก็ตั้งทนายความสู้คดีไป ลูกผู้ชายนี่
> >ถ้าคิด
> >ว่าไม่ผิดก็มา อย่าทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหาย
> ศาลท่านเมตตาเอง
> >ถ้าไม่กลับช่วง
> >นี้ดวงลงล็อกเลย ติดคุกแน่" อ.สัมฤทธิ์กล่าวและว่า
> เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ
> >กลับมาก็
> >ไม่ควรปลุกประชาชน บอกเลยว่าไม่ต้องมาให้ดอกไม้
> มาในฐานะจำเลย คนจะชื่นชม
> >ต้องกล้าแสดงออก
> >
> >"ผิดเป็นผิด ผมยอมรับ ถูกเป็นถูก
> จะไปเมืองนอกก็ขออนุญาตศาลได้
> >เพราะคุณไม่ใช่นัก
> >โทษ ผมอยากจะฝากบอก คุณหญิงพจมานด้วยว่าดวงคุณหญิงดี
> มาสู้คดีเถอะ
> >คุณหญิงไปเชื่อ
> >อะไร ก็ไม่รู้ งมงาย ที่ว่าต้องอยู่เมืองนอก คุณหญิง
> ต้องกลับมา รักศักดิ์ศรี
> >เพราะยังต้องสู้คดีอีก 4 ปี เพราะพระเสาร์ทับเสาร์
> กลับมายังมีคดีความ
> >ผมเห็นคุณ
> >ทักษิณเร่ร่อนแล้วใจผมสะท้อน"
> >
> >"คุณทักษิณดวงตก เลยทำให้วางแผนผิด
> ถ้าคุณมีน้ำจิตน้ำใจให้ประเทศ อย่างสร้าง
> >โรงเรียน สร้างโรงพยาบาล คนก็ยังจะคิดถึง
> นี่โรงพยาบาล
> >โรงเรียนสักแห่งก็ไม่สร้าง
> >ขี้เหนียว เงินส่วนตัวมีมหาศาลเป็นแสนล้าน
> ไปซื้อทีมฟุตบอล
> >แทนที่จะมาบริจาคให้คน
> >พิการ ไร้การศึกษาใน 3 จังหวัดใต้
> ที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ อะไรโดนระเบิด 30
> >กว่าปี
> >ที่ผมเป็นโหรประจำตัว
> ผมยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ยังไม่ได้อะไรเลย
> >ประหยัด
> >เกินเหตุ"
> >
> >อย่างไรก็ตาม อ.สัมฤทธิ์ พยากรณ์ล่วงหน้าแบบฟันธงว่า
> ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน
> >2550
> >เป็นต้นไป ระบบเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง จะดี
> เพราะที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการ
> >กระทรวงการคลังมักจะเดินสวนทางกับดวงดาว
> โดยดาวต้องผันจากสูงลงต่ำ คือผันจาก
> >เศรษฐีสู่ชาวนาโดยหลังจากวันที่ 15 สิงหาคม
> ดาวพฤหัสจะเดินปกติ หลังจากเดินถอย
> >หลังมานาน
> >
> >"ผมฟันธงว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 จะผ่าน
> และมีการเลือกตั้งแน่นอน หลังวันที่ 16
> >พฤศจิกายนนี้ ดวงเมืองดีมาก
> ผู้บริหารที่เข้ามาจะเก่งมาก อัจฉริยะมากเรื่องการ
> >เงิน ผมหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
> เศรษฐกิจจะดี สังคม จะดีตาม
> >เหมือน
> >พ่อแม่มีเงินใช้ ลูกก็สบาย แต่ถ้าพ่อไม่มีเงินจะกิน
> ลูกจะเป็นอย่างไร"
> >
> >อ.สัมฤทธิ์กล่าวอีกว่า ที่ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นดี
> หากดูตามดวงดาวแล้วจะพบว่า
> >ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 8 พฤศจิกายน
> ดาวศุกร์เดิน 4 เดือน
> >อยู่ในราศีสิงห์
> >ดาวศุกร์เป็นดาวการเงิน หุ้นขึ้นหลายจุด ทำให้ 4
> >เดือนนี้มีเงินสดไหลเข้ามาเยอะ
> >ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเริ่มหยุดในวันที่ 3 พฤศจิกายน
> >
> >ด้านการเมือง อ.สัมฤทธิ์มองว่า
> รัฐบาลหน้าปัญหาการเมืองจะน้อย
> >แม้จะมีการทะเลาะ
> >กัน ในสภา แต่ก็ไม่สามารถลงมติได้
> >
> >"ใครเป็นนายกฯ จะเป็นไปยาวเลย 3-4 ปี ไม่ใช่ 2-3
> ปีแล้วเลิก อยู่ครบเทอมแน่ใคร
> >เป็นนายกฯคราวนี้เป็นนาน ประชาชนและเศรษฐกิจดี
> นายกฯไม่จำเป็นต้องเก่งเศรษฐกิจ
>
> >ขอ
> >เป็นคนดี อย่าโกง อย่าคอร์รัปชั่น
> รัฐมนตรีคลังคนใหม่จะเก่งมาก
> >ปีหน้ากองทุนจาก
> >ต่างชาติจะขนเงินมาลงทุนมหาศาล
> รถไฟใต้ดินจะแก้ปัญหารถติดได้อย่างไม่น่าเชื่อ
> >เป็นปีมหัศจรรย์ของประเทศ"
> >
> >รัฐธรรมนูญผ่าน มีการเลือกตั้ง ปีหน้าเศรษฐกิจดี
> อ.สัมฤทธิ์ ฟันธงๆๆ
> >
> >หน้า 40 ประชาชาติธุรกิจ

ถ่ายเทความเครียด

ถ่ายเทความเครียด

มีเรื่องเล่าว่า.. มีนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งชื่อสมศักดิ์

ในช่วง IMF เครียดมากเพราะเกิดอาการจนเฉียบพลัน

คุณสมศักดิ์ แกจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ธนาคารในวันพรุ่งนี้ 200 ล้านบาท

แต่ไม่มีเงิน แกกลัวเสียเครดิต ไม่รู้จะทำยังไง

นอนไม่หลับทั้งคืน เดินไปเดินมางุ่นง่าน
เมียซิเก่งมาก.. ถามว่า

คุณ ทำไมไม่นอนเสียทีล่ะ นี่มันดึกป่านนี้แล้ว

นอนได้ยังไงล่ะ?? คุณรู้หรือเปล่า

พรุ่งนี้ตอนเช้าต้องเอาเงินไปให้ ผู้จัดการธนาคารตั้ง 200 ล้านแน่ะ.. ฉันไม่มีเงินจะทำอย่างไรดีล่ะ

ไม่เห็นยากเย็นอะไรเลยนี่ ผู้จัดการโทรศัพท์เบอร์อะไร บอกมาซิ
พอบอกเมียก็หมุนโทรศัพท์ไปหาผู้จัดการ

Hello นั่นผู้จัดการธนาคารใช่ไหมคะ???

พรุ่งนี้เช้าที่คุณสมศักดิ์เขา บอกว่าเขา จะเอาเงินไปให้ 200 ล้านน่ะ เขาไม่มีให้หรอก แล้ววางหูเลย
คุณสมศักดิ์นอนหลับได้ คนที่นอนไม่หลับคือผู้จัดการธนาคาร..

ผู้จัดการงุ่นง่านเลยครับ ไม่รู้จะทำยังไง???.. เดินหงุดหงิดทั้งคืน

เดินไป เดินมาทั้งคืน

พอตีสองผู้จัดการนึกออก หมุนโทรศัพท์มาบ้านคุณสมศักดิ์

Hello นั่นบ้านคุณสมศักดิ์เหรอครับ? ขอสายเมียคุณสมศักดิ์หน่อย..

Hello นั่นเมียคุณสมศักดิ์เหรอครับ?? คุณทราบไหมว่าที่คุณสมศักดิ์เขา

ไม่สามารถจะเอาเงิน 200 ล้านมาใช้หนี้ผมได้น่ะ?? เขาเอาไปให้เมียน้อย

แล้ววางหูเลย
คราวนี้ทั้งคู่เลย ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ว..ทะเลาะกันทั้งคืน

นี่แหละ.... เวลามีความเครียดเขาบอกว่าต้องถ่ายเทออกไป

บอกให้คนอื่นเขารับรู้เรื่องที่เราเครียดบ้าง

แล้วใจเราก็จะสบายขึ้นนะ
มีอะไรอย่าไปเก็บไว้คนเดียว แบ่งๆ กันเครียดดีกว่า ha ha ha

The mind of an Indian (very funny)-ลองส่งมาให้อ่าน แนวคิดนอกกรอบ

เป็นเรื่องขำๆ มาเล่าให้ฟัง มันเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นที่ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

มีชายชาวอินเดียคนหนึ่งได้เดินเข้าไปในธนาคารแห่งหนึ่งในนิวยอร์กและพูดกับพนักงานของธนาคารว่า "
ผมต้องการยืมเงิน 5,000 ดอลล่าร์เพื่อไปทำธุระที่อินเดียเป็นเวลา 2 อาทิตย์"
พนักงานก็บอกว่า คุณต้องมีสิ่งของเพื่อค้ำประกันเงินกู้นี้ ดังนั้นชายอินเดียก็ได้หยิบเอากุญแจรถเฟอร์รารี่
คนใหม่ที่จอดอยู่หน้าธนาคารและยื่นให้แก่พนักงาน
พนักงานก็ดำเนินการปล่อยเงินกู้นั้น โดยมีรถเฟอร์รารี่เป็นสิ่งค้ำประกัน

ทางผู้จัดการและพนักงานต่างหัวเราะเยาะชายอินเดียผู้นั้นว่าเอารถเฟอร์รารี่ราคา 250,000
ดอลล่าร์มาเพื่อขอกู้เงินเพียงแค่ 5,000ดอลล่าร์ หลังจากนั้นพนักงานก็นำรถไปจอดไว้ที่โรงรถชั้นใต้ดิน
ของธนาคาร

2 อาทิตย์ถัดมา ชายอินเดียดังกล่าวก็ได้กลับมาคืนเงินจำนวน 5,000ดอลล่าร์พร้อมดอกเบี้ย 15.41
ดอลล่าร์ ซึ่งพนักงานคนนั้นก็ได้ถามชายอินเดียว่า "ท่าน ทางเรารู้สึกยินดีอย่างมากที่ท่านมาใช้บริการใน
ครั้งนี้ แต่ว่ามีข้อสงสัยอย่างนึงคือว่า ทางเราทราบว่าท่านเป็นถึงมหาเศรษฐี เหตุใดท่านถึงมากู้เงินเรา
เพียงแค่เงิน 5,000 ดอลล่าร์"

ชายอินเดียก็ตอบว่า "ในช่วง 2 อาทิตย์ จะมีที่ไหนในนิวยอร์กที่สามารถจอดรถ และไม่สูญหาย ใน
จำนวนเงินเพียงแค่ 15.41ดอลล่าร์"

นี่เป็นสิ่งที่ชายอินเดียผู้นี้ทำไมถึงคิดได้

สิ่งที่เล่ามานี้ ทำให้รู้ว่าถึง การคิดนอกกรอบ

บัญชีดำผักผลไม้จีน ปนเปื้อนสารพิษอื้อ!

บัญชีดำผักผลไม้จีน ปนเปื้อนสารพิษอื้อ!

โพสต์ทูเดย์ — ไทยขึ้นบัญชีดำ ผัก ผลไม้ จากจีน หลังพบสารปนเปื้อน ทั้งยาฆ่าแมลงยันเชื้อราอื้อ


นพ.ไพจิตร์ วราชิต อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว ว่า จากการเข้าไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารนำเข้าผ่านชายแดน โดยเฉพาะผัก ผลไม้ จากประเทศ จีน โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบสารตกค้างในสินค้าเหล่านี้จำนวนมาก

“หลังจากเปิดเขตการค้าเสรีกับจีนตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เราได้สำรวจทั้งหมด 11,473 ตัวอย่าง พบสารตกค้างมาก จึงต้องขึ้นบัญชีดำอาหารนำเข้าจากจีน” นพ.ไพจิตร์ กล่าวนพ.ไพจิตร์ กล่าวว่า สารตกค้างที่พบมากที่สุดคือยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ อาทิ ในผักกาดขาว ลูกแพร์ ผักสลัด ครอส คะน้า ผักปวยเล้ง รากบัว แครอต เซอร์รารี ส่วนที่พบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปริมาณสูงในผักแห้ง เช่น ดอกไม้จีน เห็ดหู หนูขาว เยื่อไผ่แห้ง ดอกเก๊กฮวยแห้งนอกจากนี้ สตรอเบอร์รีในน้ำเกลือพบสีสังเคราะห์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ เช่น ออลลูรา เรด ควินโอลีน เครื่องดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท ช็อกโกแลต เป็นต้น นพ.ไพจิตร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังพบการปนเปื้อนของสารให้ความหวาน ในผลไม้แห้ง เช่น บ๊วยแห้ง เปลือกส้มแห้ง กิมจ๊อ ที่อันตรายคือ สารอัลฟาทอกซินในอาหารแห้ง เช่น ข้าวโพดคั่วแห้ง พริกแห้งอีกทั้งพบสารปรอทเกินมาตรฐานกำหนด ในหัวปลาเก๋า ปลาดาบ เนื้อปลาทูน่า ปลาหมึกแห้ง เห็ดหอม เยื่อไผ่แห้ง และพบตะกั่วเกินมาตรฐานในหูฉลามแห้ง สาหร่าย ปรุงรส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เห็ดหูหนูแห้ง คลอแรมฟินิคอล และยังพบเชื้อราในเครื่องดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท

I'm still one hole behind you.

A guy was playing golf one day and he got lost. He saw a lady up ahead of him and went to her and said, "Can you please help me, I don't know what hole I'm on". She told him "You are one hole behind me. I'm on 7; you're on 6."

He thanked her & continued playing golf. Later he got lost again. He saw the same lady and went to her again kind of embarrassed. "I'm sorry to bother you again but I'm lost again, can you please tell me what hole I'm on."

Lady : "You are one hole behind me. I'm on 14; you are on 13." Again he thanked her and continued playing golf.

When he finished he saw her in the clubhouse. He went up to her and asked if he could buy her a drink for helping him out. She accepted. As they were drinking & talking he asked her what she did for a living. "I'm in sales."

He replied, "no kidding so am I. What do you sell?"

Lady : "It's too embarrassing to tell." But after he kept pleading to know what she sold she said she'd tell him if he promised not to laugh. He promised.

Lady : "I sell WHISPER (Sanitary Napkins)." He immediately fell to the floor laughing hysterically.

Lady : "You promised you wouldn't laugh."

He replied, "I'm sorry, but I couldn't help it. I sell toilet paper........ I'm still one hole behind you."

ยิ่งพูด...ยิ่งฉิบหาย!!!

การเมือง
ท่านขุนน้อย
2 สิงหาคม 2550 กองบรรณาธิการ
ยิ่งพูด...ยิ่งฉิบหาย!!!
อันที่จริง...น่าจะขอบใจ ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต อดีตผู้สื่อข่าวช่อง 5 และนักเขียนอิสระ ซึ่งแม้นว่าเธอจะมีตำแหน่งหน้าที่ ประจำสำนักเลขานุการกองทัพบกอยู่ในขณะนี้ก็ตาม ที่สามารถดิ้นรน ข้ามน้ำ ข้ามทะเลไปเปิดใจ ทักษิณ ชินวัตร ให้พอรู้ถึงสิ่งที่ซุกซ่อนเอาไว้ในหัวจิต หัวใจ ในความรู้สึกนึกคิด กันได้แบบจะจะ แจ้งๆ...ไม่ต้องเสียเวลาปิดบัง อำพราง เลี้ยวไป เลี้ยวมา แหย่ไป แหย่มา...เหมือนกับที่เคยให้สัมภาษณ์ใครต่อใครกันมาในอดีต...
----------------------------------------------
ดูเหมือนว่า...ในความรู้สึกลึกๆ ของ ทักษิณ นั้น ได้ซ่อนความโกรธ ความเกลียดชัง ต่อใครบางคนเอาไว้ไม่น้อย สามารถสะท้อนให้เห็นจากการใช้คำพูด คำจา ในการเรียกขานกันถึงขั้น... คนที่มีปัญหาครึ่งเดียว .... คนแข็งครึ่ง-อ่อนครึ่ง ... คนเดียวที่ไม่ปกติมานานแล้ว ...หรือ ซูเปอร์ เพาเวอร์ ฯลฯ เป็นต้น และก็คงไม่ต้องเสียเวลาตีความว่าจะหมายถึงใคร??? ตลอดเวลาที่พยายามดิ้นรนรักษาอำนาจตัวเองเอาไว้ นับตั้งแต่ยังไม่ได้มีฐานะเป็น สัมภเวสี เหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้... ทักษิณ ก็ได้แสดงความก้าวร้าว ต่อสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าเอาไว้ให้เป็น ศัตรูในใจ มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง จนแทบไม่ต้องเสียเวลาอธิบายว่า...ไผเป็นไผ...หรือใครเป็นใคร...ที่ตัวเองแสดงความโกรธ ความเกลียดมาโดยตลอด...
-------------------------------------------------
สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่า...ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแห่งความโกรธ ความเกลียด ของ ทักษิณ นั้น ดูจะถูกทำให้กลายไปเป็น เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ของกลุ่มคนที่ยัง รักทักษิณ ไปด้วยกันทั้งหมด ไม่ว่ากลุ่มคนเหล่านั้น จะแสดงออกถึงความรักทักษิณ กันด้วยกรรมวิธีใดๆ ก็แล้วแต่ จะโดยการป่วนบ้าน ป่วนเมือง แบบนอกระบบ นอกครรลองการเมืองตามปกติ หรือจะหันมาแอบอิงการเมืองในระบบ กันอย่างฉุกละหุก อย่างที่เป็นไปในวันสองวันที่ผ่านมานี้...เส้นทางการเมืองของบรรดานักรักทักษิณทั้งหลาย...ก็ล้วนแล้วแต่มุ่งตรงไปยังการโจมตี ทำร้าย ทำลาย ผู้ที่ทักษิณตั้งเป้าเอาไว้ให้เป็นศัตรูภายในใจของตัวเอง...อย่างเป็นระบบ...ด้วยกันทั้งสิ้น....
------------------------------------------------
และนับวันความโกรธ ความเกลียด ของ ทักษิณ ที่มีต่อ ศัตรูภายในใจ ของตัวเอง...จะไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้แต่ในฐานะตัวบุคคลเท่านั้น มันยังถูกขยายความเพิ่มเติม โดยบรรดานักรักทักษิณทั้งหลาย ให้กลายเป็นความโกรธ ความเกลียด ที่มีความหมายในเชิง สัญลักษณ์ ชัดเจนยิ่งขึ้นทุกที เป็นความโกรธ ความเกลียดที่มุ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ ระเบียบ ค่านิยม ประเพณี หรือแม้กระทั่งโครงสร้างของสังคมกันไปแล้วก็ว่าได้ การแสดงออกของม็อบ นปก.ที่ฮึกเหิมถึงขั้นตัดสินใจ ก่อการปะทะกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพื่อกดดันให้ ประธานองคมนตรี อันเป็นผู้ซึ่งมีสถานะ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากองค์พระมหากษัตริย์ หรือผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงมี อิสระ มี พระราชอำนาจ ในการแต่งตั้ง ตามบทบัญญัติภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับ...ต้องลาออกจากตำแหน่งกันเลยนั้น อันที่จริงก็คงไม่ต่างไปจากความพยายามอาศัยสิ่งที่เรียกว่า มวลชน กระทำทำการ... บีบบังคับองค์พระมหากษัตริย์ ...ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม นั่นเอง.....
--------------------------------------------------
การที่ ทักษิณ ได้สร้างศัตรูขึ้นมาภายในจิตใจของตัวเอง จะด้วยเหตุผลใดๆ หรือด้วยความไม่มีเหตุผล เอาเลยก็ตาม...ว่าไปแล้ว...มันก็เป็นเรื่องของตัวบุคคล ที่เงื่อนไข เหตุปัจจัย อันเป็นที่มาแห่งความรู้สึกเหล่านี้...ย่อมเป็นไปตามอุปาทาน อวิชชา ความรัก โลภ โกรธ หลง ที่เป็นตัวปรุงแต่งอารมณ์ของแต่ละบุคคลกันไปตามสภาพ หรือตามวิบากกรรมของใคร-ของมัน และเป็นสิ่งที่ไม่อาจหยิบยกเอามาเป็นสาระ แก่นสาร สะท้อนความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นระบบใดๆ ได้เลย แต่ก็ด้วยอุปาทาน อวิชชา ของผู้ที่ยังอาลัย อาวรณ์ ยังรู้สึกรัก และผูกพัน กับ ทักษิณ ด้วยเงื่อนไข เหตุปัจจัยใดๆ ก็แล้วแต่....นับวัน...การร่วมกันปรุงแต่งอารมณ์ ให้เลื่อนไหลไปในลักษณะเช่นนี้ มันกำลังกลายไปเป็น อุปาทานหมู่ โดยที่ผู้ซึ่งยังคงปักอก ปักใจ ถือเอา ทักษิณ เป็นที่ยึด ที่พึ่ง...อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่า ตัวเองกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการทำลายระบบ ระเบียบ ค่านิยม ประเพณี...ที่เคยเป็นรากฐานโครงสร้างสังคม อันเป็นที่เกิด ที่เติบโต จนตัวเองสามารถเป็นผู้เป็นคนอยู่ได้ในทุกวันนี้....
--------------------------------------------------
ใครก็ตามที่ยังคงยึดมั่นกับ ทักษิณ ...มักจะหนีไม่พ้น ที่จะต้องไหลไปตามอารมณ์ของ ทักษิณ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะยืนท้าทายฟ้า-ดิน อยู่กลางสนามหลวง แอบซุ่มซ่อน แหวกว่าย แบบไส้เดือนน้ำ ไส้เดือนดินอยู่ในพรรคการเมือง อยู่ในเครือข่ายราชการ ธุรกิจ ฯลฯ คนเหล่านั้นย่อมไม่อาจที่จะปฏิเสธได้เลยว่า ตัวเอง...ได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ซึ่งแสดงออกถึงความต้องการ ในอันที่จะทำลายระบบ โครงสร้าง ของความเป็นชาติบ้านเมือง ซึ่งเคยมีมานับตั้งแต่อดีต...ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงนั่นเอง...
-----------------------------------------------------
อารมณ์โกรธ อารมณ์เกลียด ของบุคคลผู้หนึ่ง ที่มันได้ถูกทำให้กลาย อุปาทานหมู่ ในหมู่ผู้คนจำนวนมากมายหลากหลายกันไปแล้ว มันจะเป็นสิ่งที่ผิด...หรือถูกก็ตาม แต่ถ้าหากมองกันตามเหตุ ตามผล กระแสอารมณ์ชนิดนี้ไม่น่าจะนำพาบ้านเมืองไปสู่ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง หรือความสงบสันติใดๆ ได้เลยแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม...มันน่าจะนำมาซึ่งความเดือดร้อน วุ่นวาย ให้กับผู้คนในสังคมได้แบบทั่วถึงกันหมด เพราะในขณะที่คนกลุ่มหนึ่ง พยายามเปลี่ยนแปลงรากฐานสังคม....ด้วยการทำลาย...ผู้คนอีกจำนวนมหาศาล ซึ่งเคยเติบโตมาบนพื้นฐานของสังคมชนิดนี้ ด้วยความสุข ความสงบ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ก็คงไม่ยอมปล่อยให้แผ่นดินอันเป็นที่เกิด ที่ตายของตัวเอง...ต้องมาพังพินาศ ฉิบหาย เพียงเพราะจุดเริ่มต้น อันมีที่มาจากอารมณ์โกรธ อารมณ์เกลียด ของคนคนเดียวแท้ๆ..???
-----------------------------------------------------
ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้จาก คัลเลน ไฮเทาเวอร์ ..... "ความรักนั้น...ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่ในความสัมพันธ์ หลังจากที่ความเห็นแก่ตัว....ได้ถูกขจัดออกไปอย่างหมดสิ้นแล้ว...."

ศัพท์ที่ควรรู้

เผื่อเด็กพูด จะได้เข้าใจ ไม่ตกยุคขอเสนอภาษาไทยวันละหลายคำ พร้อมตัวอย่างการใช้ รับรองว่าอ่านแล้ว แอ้บแบ๊ว ....
Subject: ศัพท์ที่ควรรู้

เฟค (Fake) - การสร้างจินตนาการ/การหลอกตัวเอง

สุดตีน - ที่สุดของที่สุด

โออิชิ - เกิดอาการชาตามร่างกาย

หรูไฮ - ดูดีมีฐานะ

สปก. - หนีเอาตัวรอดไปก่อนเพื่อน (เสือกไปก่อน)

มีองค์ - ใช้เรียกเพื่อนชายที่เป็นเกย์

ด๋อย - เชยๆ เสี่ยวๆ

ชิลๆ - ง่ายๆ สบายๆ

สวยเป๋อ - ผู้หญิงสวยแต่ซุ่มซ่าม

เพียวเค็ม - คนที่งกมากๆ

สะแอ๋ง - ชอบสอดเรื่องชาวบ้าน

ตะไบ - เสริมแต่ง

สลิ่ม - สีสันเสื้อผ้าที่ตัดกันมากเช่น เขียวกับชมพู

เหียก - หน้าตาขี้เหร่มากๆศัพท์กะเทย


สลัมบอมเบย์ - ต่ำสุดๆ

กระต่ายป่า - ผู้ชายที่ยังไม่รู้อะไร ดูซื่อๆ

แก่นเซี้ยวเยี่ยวราด - กะเทยที่ไม่เรียบร้อย

สะดือด่วน - ไวในเรื่องเพศ

กทม. - กะเทยเก๊กแมน

ดัดจร - เวิร์บช่อง 3 ของดัดจริต

มิสเปรู - มีเงินเท่าไรให้ผู้ชายหมด

ลูกนายก - ถูกผู้ชายยกเค้าไปหมด

ฉ่ำสะมิหลา สงขลาปัตตานี แฟนตาซีภูเก็ต - เริ่ดหรูหาอะไรเปรียบไม่ได้

ช่อราษฎร์ - แย่งแฟนเพื่อน

ปาดหน้าเค้ก - แย่งผู้ชายที่คนอื่นหมายปอง

ซุงแหล - เวิร์บช่อง 3 ของตอแหล

ซิซูกะ - ตะกละ

ออนป้า - แสดงความเป็นป้าสู่สายตาประชาชนศัพท์คุณหนู


ฝนเริ่มตั้งเค้า - มีใจให้กันหรือตกหลุมรัก

ล็อกอิน (Login) - เชื่อมต่อ

คุณพระช่วยกล้วยทอด - คำอุทานเวลาตกใจ

เต่ากัดยาง - ช้ามากๆศัพท์บ้านๆ


อย่างหรอย - รากศัพท์มาจากภาษาใต้ แปลว่าสุดยอด เยี่ยมยอด

ต๊ะต่อนหยอน - รากศัพท์มาจากภาษาเหนือ หมายถึงชิลๆ เวอร์ชั่นคำเมือง

คุณนายหอยหอม - หญิงวัย 30 ขึ้นไปแต่งตัวเก่ง ไม่ทำงานช็อปปิ้งอย่างเดียว

กะเทยลุ่มน้ำโขง - สาวประเภทสองที่แต่งกาย แต่งหน้าสีสันฉูดฉาด สรีระกล้ามเป็นมัด โหนกแก้มสูง

ปริมณฑล - คนไม่ทันสมัยและออกเชยๆตัวอย่าง เมื่อกะเทยกทม.นัดเจอกับกะเทยลุ่มน้ำโขง


กทม : ต๊ายยยยยยยยย... อีด๋อย เดี๋ยวนี้แต่งตัวหรูไฮ ว่าแต่ว่าหล่อนยังทำตัวเป็นมิสเปรูอยู่หรือเปล่าย้า. ..

ลนข : แหม... ใครจะไปเหมือนหล่อนละย้า... สะดือด่วนปาดหน้าเค้กตลอดเวลา...ซิซูกะจริงจริ๊ง...

กทม : อุ๊ย... นังสลัมบอมเบย์ ชั้นไม่ใช่คุณนายหอยหอมนี่ย้า...ขืนไปทำเป็นฝนเริ่มต ั้งเค้า ดักกระต่ายป่า ได้นอนโออิชิกอดหมอนข้างกันมั่งหละ

ลนข : เชอะ... เหียก ๆ อย่างหล่อน ระวังจะเจอลูกนายกเข้าซักวัน

กทม : ก็ยังดีกว่าเพียวเค็มแล้วยังช่อราษฎร์อย่างหล่อนนั่น แหละย่ะ

ลนข : กรี๊ดดดดดดดดดดด... อีสปก.

Thursday, 27 September 2007

The Beatles - John Lennon stand by me

John Lennon stand by me

The Beatles - let it be

The Beatles - let it beBeatle's song performer by ex Supertramp member...
Beatle's song performer by ex Supertramp member, Roger Hodgson. Canciòn de los Beatles interpretada por el ex Supertramp, Roger Hodgson.Paul McCartney Let it be LIVE

The Beatles - Strawberry Fields Forever (colour)

The Beatles - Strawberry Fields Forever (colour)

Promotional clip for Strawberry Fields Forever ...
Promotional clip for Strawberry Fields Forever in colour

The Beatles - The Long and Winding Road The Beatles - The Long and Winding Road

The Beatles - The Long and Winding Road.


The long and winding road
That leads to your door
Will never disappear
I've seen that road before
It always leads me here
lead me to your door.

The wild and windy night
That a rain washed away
Has left a pool of tears
Crying for the day.
Why leave me standing here?
Let me know the way.

Many times I've been alone
And many times I've cried,
Anyway you've never known
The many ways I've tried.

But still they lead me back
To the long, winding road
You left me waiting here
A long, long time ago
Don't keep me standing here
Lead me to your door.

But still they lead me back
To the long winding road
You left me waiting here
A long, long time ago (ohhh)
Don't leave me standing here
Lead me to your door.

James Brown & Pavarotti

James Brown & Pavarotti

James Brown & Pavarotti live!!! This incredible...
James Brown & Pavarotti live!!! This incredible performance is one of the most electrifying collaborations ever assembled. Sheer perfection!!!


Mariah and Pavarotti "Hero"

Mariah and Pavarotti "Hero"

Mariah live in italy with pavarotti

Luciano Pavarotti & Bryan Adams - 'O Sole Mio (Live 1994)

13. September 1994
Pavarotti & Friends
Live AT The Parco Novi Sad In Modena (Italy)

We are the World - Pavarotti and Friends

We are the World - Pavarotti and Friends

One of the live concerts with Pavarotti and famous singers. Laura Pausini, Mariah Carey, Ricky Martin, Lionel Richie, Gloria Estefan, etc. in this video singing we are the world. Awesome. Check out Laura Pausini's part...very passionate.

Luciano Pavarotti & Michael Bolton - Vesti La Giubba (Live)

12. September 1995
Pavarotti & Friends
"War Child - Together For The Children Of Bosnia"
Live AT The Parco Novi Sad In Modena (Italy)


Ben - Michael Jackson

Ben - Michael Jackson


Michael Jackson singing his hit song Ben. He still looked normal here around age 13. This was from the Sonny & Cher comedy hour.

Billy Jean - Michael Jackson : สุดยอด Show ตลอดกาล

LUCIANO PAVAROTTI - LIZA MINELLI - NEW YORK NEW YORK

LUCIANO PAVAROTTI - LIZA MINELLI - NEW YORK NEW YORK

pavarotti - liza manelli
new york new york.Gloria Estefan & Luciano Pavarotti - Fiorin FiorelloGloria Estefan - Anything For You (Live at Homecoming)

George Michael & Paul Young Everytime You Go Away

George Michael & Paul Young Everytime You Go Away
Every time you go away you take a piece of me with you.
[Near about our work]George Michael, Paul Young, Eric Clapton, Dire Strait, Phil Collins, Elton John, Etc - Live - Everytime You Go Away (Live Aid 1986)

Hey! If we can solve any problem
Then why do we lose so many tears
Oh, and so you go again
When the leading man appears

Always the same thing
Can't you see, we've got everything goin' on and on and on

Every time you go away you take a piece of me with you
Every time you go away you take a piece of me with you

Go on and go free, yeah
Maybe you're too close to see
I can feel yor body move
It doesn't mean that much to me

I can't go on sayin' the same thing
Just can't you see, we've got everything do you even know we know

Every time you go away you take a piece of me with you, oh
Every time you go away you take a piece of me with you

I can't go on sayin' the same thing
'Cause baby, can't ya see, we've got everything goin' on and on and on

Every time you go away you take a piece of me with you
Every time you go away you take a piece of me with you

Wednesday, 26 September 2007

Don't let the sun go down on me

Elton John & George Michael -Don't let the sun go down on meElton John - Billy Joel Don't let the sun go down on me LIVE

Jose Feliciano - Just The Way You Are ( Billy Joel cover )

เบื่อความลงตัว....
เบื่อความมั่วของมนุษย์....
อยากทำเพลง อะไรแบบนี้ และขออัดเสียงเอง ที่ Sky Exits

Jose Feliciano - Just The Way You Are ( Billy Joel cover )

Barry White Just the way you are

Just the way you areDon't go trying some new fashion
Don't change the colour of your hair
You always have my unspoken passion
Although I might not seem to care

I don't want clever conversation
I never want to work that hard
I just want someone that I can talk to
I want you just the way you are

I need to know that you will always be
The same old someone that I knew
What will it take 'till you believe in me
The way that I believe in you.

I said I love you, and that's forever
And this I promise from the heart
I could not love you any better
I love you just the way you are

I don't want clever conversation
I never want to work that hard
I just want someone that I can talk to
I want you just the way you are


Diana Krall "Just The Way You Are"
billy joel-just the way you arePavarotti & Barry White - My first, my last, my everything

...I know there's only, only one like you

There...
...I know there's only, only one like you
There's no way they could have made two.
You're, you're all I'm living for
Your love I'll keep for evermore.
You're the first, my last, my everything...Pavarotti & Barry White - My first, my last, my everything

Queen + Luciano Pavarotti - Too Much Love Will Kill You

Queen + Luciano Pavarotti - Too Much Love Will Kill You
About This Video
http://www.queenmexico.com.mxFrom Pavarotti and...
http://www.queenmexico.com.mxFrom Pavarotti and Friends 2003 with Queen (Roger Taylor and Brian May) and Luciano singing Too Much Love Will Kill You, Amazing. Better than the first Pavarotti and Friends.

James Brown & Pavarotti

James Brown & Pavarotti live!!! This incredible performance is one of the most electrifying collaborations ever assembled. Sheer perfection!!!

Concert for Diana - Andrea Bocelli singing Phantom

Concert for Diana - Andrea Bocelli singing Phantom

Britians Got Talents : Paul sings Nessun Dorma high quality video/sound

Paul sings Nessun Dorma high quality video/sound
Paul's official websites have been announced.

http://sonybmg.co.uk/artists/paul_potts/
Official Website:-http://www.paulpottsuk.com/
Official myspace:-http://www.myspace.com/officialpaulpottsmusicPlease do not promote any other websites in the comments. Any such comments will be deleted and your account blocked.Paul Potts CDis now available, in stores in the UK or on line.Sunday Mirror article: http://tinyurl.com/2pwet4New York Times article: http://tinyurl.com/2fpt4vNBC performance: http://tinyurl.com/yphup8Paul Potts has won the final of this competition. The prize is £100,000 and the chance to perform at the Royal Variety Performance in December.Check out the show's home at http://talent.itv.com/ Semi final: http://www.youtube.com/watch?v=rDB9zwlXrB8Click this link for Observer interview with Paul Potts: http://tinyurl.com/2gza22Paul Potts sings Nessun dorma on UK talent show "Britain's got Talent" featuring Simon Cowell as a judge. Check out the clip of his semi final winning performance. http://www.youtube.com/watch?v=rDB9zwlXrB8Comments about the performance only please. All others will be removed and blocked.Aerosmith's "I don't want to miss a thing" is also featured in the clip, for those that keep asking!For all those that seem to think Paul is a pro in disguise, please realise the following. - Bath Opera is an amateur opera company staging a small number of productions a few times each year.- Paul has performed in just 4 four productions with this company- Paul has attended some masterclasses in Italy. These courses are designed for talented amateurs. All of these are paid for by those attending.- A few masterclasses, even one with the great man do not constitute "a formal opera training" by any stretch of the imagination.- Professional opera singers earn their living by treading the boards night after night week-in week-out, year after year with professional opera companies.- Paul, has never earned a single penny from opera performance, other than winning a tv talent show in 1999 - the winnings funding masterclasses.- Paul has not performed since 2003.- He is not a professional opera singer pretending to be a mobile phone sales man, but rather he is a mobile phone salesman aspiring to be an opera singer.- An operatic voice IS a trained voice.Hmmmm, perhaps if I can buy a few classes at a pro cookery school, I can pass myself off as a highly experienced pro chef.....hmmmmm......
Added: 3 months ago
Category: Music
Tags:
Nessun dorma Opera britains got Talent bgt show simon cowell itv paul potts
Paul Potts Semi Final winning performance High Quality V/SPaul's official websites have been announced.http://sonybmg.co.uk/artists/paul_potts/Official Website:-http://www.paulpottsuk.com/Official myspace:-http://www.myspace.com/officialpaulpo...Paul Potts performance in the final of UK talent show "Britains Got Talent" as broadcast on ITV1. Check their website: http://talent.itv.com

BGT FINAL -Paul Potts high quality video/soundBGT WINNER sequence + Paul Potts high quality video/sound

อย่าลืมยกเลิกบัตรเครดิตของคุณก่อนตายนะคะ มันสำคัญมาก

อย่าลืมยกเลิกบัตรเครดิตของคุณก่อนตายนะคะ มันสำคัญมาก
สิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน เพราะส่วนบริการลูกค้ามักจะเป็นเช่นนี้

นางแจ่มชัดเสียชีวิตไปเมื่อเดือนมกราคม ปีนี้เอง
ทางธนาคารซิตี้แบงค์ได้ส่งใบเรียกเงินมาเก็บค่าธรรมเนียมประจำปี
ของบัตรเครดิตมาถึงเธอในเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม
พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าปรับที่เธอชำระช้าพร้อมดอกเบี้ยของยอดที่เรียกเก็บนั้น
ซึ่งในความเป็นจริง เธอไม่ได้ใช้บัตรนั้นมาตั้งแต่วันที่เธอตายแล้ว
แต่บัดนี้ยอดทั้งหมดที่เรียกเก็บ กลายเป็นจำนวนสองพันกว่าบาทเข้าไปแล้ว

ทางญาติของเธอจึงโทรศัพท์ไปยังธนาคาร
เชิญอ่านดูการโต้ตอบ:

ญาติผู้ตาย ;
ดิฉันโทร. มาแจ้งว่าคุณแจ่มชัดเสียชีวิตแล้วค่ะตั้งแต่เดือน มกราคม

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
ยังไม่มีการแจ้งปิดบัญชีนะคะ ดังนั้นค่าปรับการชำระช้า จึงต้องเรียกเก็บค่ะ

ญาติผู้ตาย ;
งั้นช่วยยกเลิกบัตรให้ดีไหมคะ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
แต่มันช้ามาสองเดือนแล้วนะคะ ที่เรียกเก็บไม่ได้ และธนาคารได้ออกใบเรียกเก็บไปแล้วค่ะ

ญาติผู้ตาย ;
ตามปกติถ้าลูกค้าเกิดตายไป ทางธนาคารจะจัดการอย่างไรต่อคะ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
เราอาจต้องแจ้งหน่วยคดีฉ้อโกง หรือไม่ก็ แจ้งไปยังเครดิตบูโร (ส่วนงานที่จะคอยเก็บประวัติการมีเครดิตของคน ประเทศไทยก็มี ค่ะ)หรือไม่ก็แจ้งไปทั้งสองที่ค่ะ

ญาติผู้ตาย ;
แล้วยมบาลจะโกรธเธอไหมคะ ? ( ฉันชอบคำถามนี้ของตัวเองจริงๆ)

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
อะไรนะคะ ?

ญาติผู้เสียชีวิต ;
นี่คุณได้ยินหรือเปล่าคะที่ดิฉันบอกว่าเธอตายไปแล้วน่ะค่ะ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
รอสักครู่ค่ะ คุยกะหัวหน้าดีกว่าค่ะ

สักครู่หัวหน้ารับโทรศัพท์ไปพูดต่อ

ญาติผู้เสียชีวิต ;
ดิฉันโทร.มาแจ้งให้ทราบว่า เจ้าของบัตรเสียชีวิตไปตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
ยังไม่มีการแจ้งปิดบัญชีนะครับ ดังนั้นค่าปรับการชำระช้า จึงต้องเรียกเก็บครับ (สงสัยเป็นประโยคทีทางธนาคารมีไว้ให้ใช้ตอบกับลูกค้า)

ญาติผู้เสียชีวิต ;
หมายความว่าจะต้องเรียกเก็บจากที่ดินของเธอหรือคะ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
( ชักเริ่มติดอ่าง) คุณเป็นทนายความของเธอหรือครับ ?

ญาติผู้เสียชีวิต ;
เปล่าค่ะ ดิฉันเป็นเหลนของเธอน่ะค่ะ (ทนายสอนให้บอกเช่นนี้)

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
กรุณาช่วยส่งแฟกซ์ มรณบัตรของเธอมาได้ไหมครับ

ญาติผู้เสียชีวิต ;
ยินดีค่ะ (ทางธนาคารแจ้งเบอร์แฟกซ์)

หลังจากได้รับแฟกซ์เรียบร้อย

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
ทางระบบของเราไม่ได้บอกว่าจะให้จัดการอย่างไร ในกรณีที่ลุกค้าเสียชีวิต ผมก็ไม่ทราบจะช่วยเหลือได้อย่างไร

ญาติผู้เสียชีวิต ;
อ่อค่ะ คิดต่อไปนะคะ ถ้ายังคิดไม่ออกก็เรียกเก็บเงินเธอไปเรื่อยๆแล้วกัน เธอคงไม่ว่าอะไรหรอกค่ะ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
ครับค่าปรับการชำระช้าก็ต้องเรียกเก็บต่อไปนะครับ (มันเป็นห่าอะไรของมันวะ!!!)

ญาติผู้เสียชีวิต ;
ไม่ทราบต้องการที่อยู่ใหม่ขอคุณยายทวดไหมคะ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
ดีเลยครับ

ญาติผู้เสียชีวิต ;
ปากน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา สมุทรปราการค่ะ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ;
ขอประทานโทษครับ นั่นมันเป็นแม่น้ำนี่ครับ

ญาติผู้เสียชีวิต ;
อ้าว แล้วเวลาญาติพวกคุณตาย เอาอังคารไปลอยแถวไหนหรือคะ

Be careful not just of what but of how you wish

Bill Clinton, Al Gore, and George W. Bush went to a fitness spa. After
lunch, all three went to the men's room, where they found a strange-looking
gent sitting at the entrance.

He said, "Welcome to the gentlemen's room. Be sure to check out our newest
feature, a mirror that, if you look into it and say something truthful, you
will be rewarded by having a wish granted But, he warned, if you say
something FALSE you will be sucked into the mirror to live in a void of
nothingness for all eternity.

The three men quickly entered and upon finding the mirror, Bill Clinton
stepped up and said, "I think I'm the raunchiest of us three," and he
suddenly found the keys to a brand new Bentley in his hands.

Al Gore stepped up and said, "I think that of the three of us I am the most
aware of the environmental problems of the world," and in an instant he was
surrounded by a pile of money to fund his next presidential campaign.

Excited over the possibility of having a wish come true, George W. Bush
looked into the mirror and said, "I think..."

and was promptly sucked into the mirror.

ผลรางวัล ADMan Awards 2007

ผลรางวัล ADMan Awards 2007

TELEVISION COMMERCIALCATEGORY 06 : TELECOMMUNICATION, BUSINESS EQUIPMENT & SERVICES


Title
Brand/Services
Advertiser
Agency

SILVER
ปาติหาน
ทรู คอนเวอร์เจ้นท์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
LEO BURNETT

BRONZE
KILL BILL
เคาน์เตอร์ เซอร์วิสเซส
บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
OGILVY & MATHER ADVERTISING

BRONZE
ค่าน้ำนม
เคาน์เตอร์ เซอร์วิสเซส
บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
OGILVY & MATHER ADVERTISING

FINALIST
TAXI
SONY ERICSSON
SONY ERICSSON MOBILE COMMUICATION (THAILAND) CO.,LTD
SAATCHI & SAATCHI

ทรู ปลี้มโฆษณา ปาติหาน สร้างกระแสโดนใจสังคม ได้รับรางวัลจากกรมสุขภาพจิต

http://hitech.sanook.com/mobile/news_08191.php

ทรู ปลี้มโฆษณา ปาติหาน สร้างกระแสโดนใจสังคม ได้รับรางวัลจากกรมสุขภาพจิต

เป็นปลื้มกันมาโดยตลอด กับ โฆษณาชุด ปาติหาน ของกลุ่มทรู ที่สร้างกระแสให้คนในสังคมใส่ใจซึ่งกันและกัน แล้วยังทำให้เข้าใจได้ง่ายเรื่องเทคโนโลยี Convergence ของทรู และล่าสุดยังได้รับเลือกจากกรมสุขภาพจิตให้เป็นโฆษณาดีเด่น ด้านสร้างสรรค์สังคม โดยจะนำไปฉายให้ชมกันแบบเต็มอิ่มในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550 ที่จะจัดขึ้นที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลจากกระแสโดนใจคนไทย ทำให้ทีมงานทรูนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ และคอยหากิจกรรมสร้างปาติหาน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกันต่อไป

ภาพจาก www.adintrend.com
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
บ.พี อาร์ โซลูชั่น จำกัด
www.prsolution.co.th
02-254-2862-3

ทรู ปลี้มโฆษณา ปาติหาน สร้างกระแสโดนใจสังคม ได้รับรางวัลจากกรมสุขภาพจิต


ทรู ปลี้มโฆษณา ปาติหาน สร้างกระแสโดนใจสังคม ได้รับรางวัลจากกรมสุขภาพจิต

เป็นปลื้มกันมาโดยตลอด กับ โฆษณาชุด ปาติหาน ของกลุ่มทรู ที่สร้างกระแสให้คนในสังคมใส่ใจซึ่งกันและกัน แล้วยังทำให้เข้าใจได้ง่ายเรื่องเทคโนโลยี Convergence ของทรู และล่าสุดยังได้รับเลือกจากกรมสุขภาพจิตให้เป็นโฆษณาดีเด่น ด้านสร้างสรรค์สังคม โดยจะนำไปฉายให้ชมกันแบบเต็มอิ่มในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550 ที่จะจัดขึ้นที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลจากกระแสโดนใจคนไทย ทำให้ทีมงานทรูนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ และคอยหากิจกรรมสร้างปาติหาน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกันต่อไป

ภาพจาก http://www.adintrend.com/

http://hitech.sanook.com/mobile/news_08191.php
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
บ.พี อาร์ โซลูชั่น จำกัด
www.prsolution.co.th
02-254-2862-3

Tuesday, 25 September 2007

ที่มา..ของ...ถั่วดำ.....ตุ๋ย.....เรื่องเจง

คำนี้ ฮิตติดตลาดมา ๖๐ กว่าปีแล้ว ต้นเรื่องมาจาก ชายผู้มีชื่อเล่นว่า
"นายถั่วดำ" ทำวิตถารกับเด็ก ๆ ดังที่ปรากฏข่าวใน หนังสือพิมพ์ ศรีกรุง
ฉบับประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ มีรายละเอียดว่า

เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนนี้ เวลา ๑๘ น ร.ต.ท. แสวง ทีปนาวิณ สารวัตร
สถานีตำรวจป้อมปราบ ได้จับตัว นายการุณ ผาสุข หรือ นายถั่วดำ ตำบลตรอกถั่วงอก
อำเภอป้อมปราบ มาไต่สวนยัง สถานีป้อมปราบ เหตุที่นายการุณ หรือถั่วดำ
ถูกจับนั้น ความเดิมมีว่า ร.ต.ท. แสวง เห็นห้องแถวเช่า ซึ่งนายถั่วดำ เช่าอยู่
มีเด็กชายตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๑๖ ปี อยู่ในห้องมากมาย จึงสงสัยว่า เด็กชายเหล่านั้น
จะเป็นเด็กที่ ประพฤติในทางทุจริต ร.ต.ท.แสวง ได้ออกสืบสวนอยู่ ๒-๓ วัน
จึงทราบว่า นายถั่วดำ เป็นคนไม่มีภรรยา และเป็นผู้ชักชวนเด็ก ๆ ผู้ชาย
ไปดูภาพยนตร์บ้าง ซื้อของเล่นบ้าง ให้ขนมรับประทานบ้าง แล้วก็พากันมาที่
บ้านพัก ของนายถั่วดำ ก็กระทำการ สำเร็จความใคร่ แก่เด็กชาย ที่พามาเสียก่อน
และต่อจากนั้นแล้ว ก็จะจัดเด็กเหล่านั้น รับสำเร็จความใคร่ กับแขกบ้าง เจ้าสัว
และจีนบ้าบ๋าบ้าง พวกที่มา ต้องเสียเงินเป็นรางวัล ให้แก่นายถั่วดำ
เยี่ยงหญิงโสเภณี

จากนั้นคำว่า "ถั่วดำ" ก็กลายมาเป็น ศัพท์เฉพาะ ที่รู้ทั่วกันว่า หมายถึง
การเสพสม ทางทวารหนัก เมื่อต้นปี ๒๕๔๑ ก็มีข่าว ข้าราชการ ชื่อเล่นว่า "ตุ๋ย"
ทำมิดีมิร้าย กับเด็กชาย หนังสือพิมพ์ก็ใช้คำ "ตุ๋ย" พาดหัวข่าว
แทนความหมายดังว่า อยู่พักหนึ่ง คำนี้ จะได้รับความนิยมสู้ "ถั่วดำ" ได้หรือไม่
เราคงต้อง ติดตามกันต่อไป

โฮะ ๆ เพิ่งรู้เหมือนกัน (_ _")

15 THINGS THAT IT TOOK ME OVER 50 YEARS TO LEARN

FIFTEEN THINGS THAT IT TOOK ME OVER 50 YEARS TO LEARN

1. Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.

2. If you had to identify, in one word, the reason why the human race has not achieved, and never will achieve, its full potential, that word would be "meetings."

3. There is a very fine line between "hobby" and "mental illness."

4. People who want to share their religious views with you almost never want you to share yours with them.

5. You should not confuse your career with your life.

6. Nobody cares if you can't dance well. Just get up and dance.

7. Never lick a steak knife.

8. The most destructive force in the universe is gossip.

9. You will never find anybody who can give you a clear and compelling reason why we observe daylight savings time.

10. You should never say anything to a woman that even remotely suggests that you think she's pregnant unless you can see an actual baby emerging from her at that moment.

11. There comes a time when you should stop expecting other people to make a big deal about your birthday. That time is age eleven.

12. The one thing that unites all human beings, regardless of age, gender, religion, economic status or ethnic background, is that, deep down inside, we ALL believe that we are above average drivers.

13. A person, who is nice to you, but rude to the waiter, is not a nice person. (This is very important. Pay attention. It never fails.)

14. Your friends love you anyway.

15. Never be afraid to try something new. Remember that a lone amateur built the Ark. A large group of professionals built the Titanic.

FINAL Thought for the day:

Men are like a fine wine. They start out as grapes, and it's up to women
to stomp the crap out of them until they turn into something acceptable to
have dinner with.

ใส่แว่นกันแดดตอนฝนตก มองเห็นชัด90%

ใส่แว่นกันแดดตอนฝนตก มองเห็นชัด90%

บนถนนสายเอเชีย ประมาณตี 1 - ตี 3 คืนวันที่ 15 เข้าเช้ามืด 16 กรกฏาคมที่ผ่านมา เป็นรถคันที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เป็นประสบการณ์ตรงล่าสุดที่อยากจะมาถ่ายทอดเป็นเชิงวิชาการแบบง่ายๆ ครับ

ขากลับจากพะเยา (ผมไปงานศพคุณแม่ของวิศวกรที่บริษัทครับ )
ผมโชคดีได้พี่คนหนึ่งที่สนิทกันช่วยขับรถกลับให้
เพราะต้องกลับกรุงเทพเหมือนกัน
ผมนั่งคุยกับแกมาตลอดทาง จนฝนตกหนัก
แกถามว่าในรถมีแว่นกันแดดไหมจึงหยิบให้เขา
เขาให้ผมลองใส่ดูปรากฏว่าเห็นทางชัดเจนมาก ทัศนวิสัยดีมาก
ถึงจะไม่เทียบเท่ากับตอนฝนไม่ตก แต่ก็เกือบ 90%

แล้วผมก็รีบเอาแว่นให้พี่เขาความรู้โดยบังเอิญตรงนี้ พี่เขาก็เล่าสถานการณ์ให้ฟัง
ผมก็ฟังไปด้วย คิดถึงเหตุผล ไปด้วยจนค่อนข้างแน่ใจว่า


โดยคุณสมบัติของแว่นกันแดดแล้วจะทำหน้าที่กรองที่เกินความจำเป็นในการมองเห็นและทำอันตรายของดวงตาออกไป
ยิ่งมีคุณสมบัติดี ยิ่งมีการเคลือบหรือ เทคนิคในการผลิตดีตาม และราคาสูง
ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องนี้ไม่ควรประหยัด

เมื่อเม็ดฝนที่ตกหนักตามแรงโน้มถ่วงของโลก จากที่สูงขนาดของเม็ดฝนซึ่งมีขนาดต่างๆ ตกกระทบฝากระโปรงหน้าด้วยแรงกระแทกมหาศาล
ทำให้เม็ดฝนแตกกระจายอย่างละเอียดรวมทั้งบนหน้ากระจกรถของเราด้วย

ในตอนกลางคืนหรือกลางวันก็ตาม จะมีแสงจากธรรมชาติอยู่แล้ว หรืออาจจะมาจากที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแสงสว่างต่างๆ
เม็ดฝนมีการสะท้อนแสง หรือบางขณะก็รวมตัวกันมากๆ แบบไม่เป็นระเบียบ
จึงทำให้ภาพที่เรามองไปข้างหน้าบนถนน มี "ตัวกลาง " มากั้น
ซึ่งก็คือม่านน้ำฝน และละอองฝน ซึ่งตัวมันเองก็มีค่าดัชนีหักเหอยู่แล้ว
เมื่อบวกกับการสะท้อนแสง ของละอองฝน ทำให้ทัศนวิสัยจึงแย่มาก


แว่นกันแดดจึงกรองแสงจ้าที่เกิดการสะท้อนจากละอองฝน และสายฝนที่อาบอยู่บนกระจกหน้ารถ
ชนิดที่เรียกว่า ที่ปัดน้ำฝน speedแรงสุดก็เอาไม่อยู่ออกไป
จึงทำให้ทัศนวิสัยในขณะขับรถตอนกลางคืน ฝนตกหนักเยี่ยมมาก

ดังนั้นจึงสามารถใช้ความเร็วได้ในระดับหนึ่งและปลอดภัยมาก

ผมยังเชื่อว่า ถ้าเป็นตอนกลางวัน และฝนตกหนัก ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกัน
ถึงจะยังไม่ได้ทดลอง แต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไร
ผมหวังว่าความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงครั้งนี้
คงเป็นประโยชน์กับหนอนทุกคน
ถ้าใครได้ทดลองใช้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ
สุดท้ายนี้ภาพที่คมชัดขึ้นกับคุณภาพแว่นกันแดดด้วย

ขอบคุณครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล

เรื่องนี้ขอยืนยันด้วยคนค่ะ และขอเพิ่มด้วยว่ากลางวันก็ใช้ได้ค่ะ
บังเอิญทราบเรื่องนี้จากพี่ที่รู้จักกันคนนึงเมื่อเกือบเจ็ดแปดปีที่แล้วค่ะ
ปัจจุบันเวลาฝนตกสามีก็จะใช้วิธีใส่แว่นตาดำตลอดค่ะ
ท่านอื่นอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ลองทำดูนะคะ

จักรภพวันนั้น ..และจักรภพวันนี้

จักรภพวันนั้น ..และจักรภพวันนี้

ไม่ว่าจะเจอะใครในวงการไหน คำถามที่ไม่พลาดก็คือ "ทำไมจักรภพถึงเป็นได้ขนาดนี้"

เพื่อนๆ ที่เคยคุ้นเคยกับจักรภพ เพ็ญแขต่างรู้สึกประหลาดใจที่อยู่ดีๆ จักรภพเปลี่ยนเป็นคนละคน จากคนที่เคยนั่งด่าอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ให้คนในวงการสื่อด้วยกันฟังเป็นฉากๆ กลายเป็นโฆษกขบวนการคนรักทักษิณแบบไม่เขินอาย

และไม่ใช่เป็นคนรักทักษิณแบบธรรมดาๆ แต่เป็นคนรักทักษิณแบบหัวชนฝา ถึงขั้นเป็น "มือระเบิดพลีชีพ" ที่พุ่งเข้าชนทั้งคณะมนตรีเพื่อความมั่นคงแห่งชาติและพล.อ. เปรม ตินสูลานนท์

ไม่นานก่อนหน้านี้ จักรภพมีภาพของคนทำสื่อที่มีความรู้ ฉลาดหลักแหลม และมีหลักการ ยิ่งถ้าคนที่เคยใกล้ชิด โดยเฉพาะคนในวงการสื่อด้วยกัน ยิ่งมีความศรัทธาในความสามารถและความแหลมคมของอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศคนนี้ผมยังจำได้ดีว่าเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จักรภพจะรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาล จักรภพยังนั่งวิจารณ์รัฐบาลทักษิณให้ผมและเพื่อนๆ สื่อมวลชนและนักการเมืองฝ่ายค้านสามสี่คนฟัง

"ผมขอบอกเลยครับว่า ผมไม่มีทางรับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลทักษิณเป็นอันขาด ผมทำงานกับรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้" ผมยังจำประโยคเด็ดที่ออกจากปากของจักรภพในวงสนทนานั้นได้เป็นอย่างดี

จักรภพในฐานะอุปนายกของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยก่อนเป็นโฆษกรัฐบาล เป็นคนละคนกับจักรภพที่กระโดดเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "ระบอบทักษิณ"

จักรภพในฐานะอุปนายกสมาคมเป็นจักรภพที่เต็มไปด้วยหลักการของคนทำสื่อ พูดจาเสียงดังฟังชัดทั้งในวงสนทนาและในเวทีสาธารณะอย่างไม่ต้องสงสัยว่าในสายตาของเขา ทักษิณคือศัตรูตัวฉกาจของเสรีภาพสื่อ

"พี่เอก" เป็นตัวอย่างที่น่าเลื่อมใสของรุ่นน้องๆ ในวงการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในยุคที่การพูดความจริงหมายถึงการเป็นทำตัวเป็นเป้าของอำนาจรัฐ

เมื่อได้ยินข่าวว่าจักรภพถูกทาบทาบให้ไปเป็นโฆษกรัฐบาลเพราะนายกฯ ทักษิณขณะนั้นอยากได้คนที่มีหน้าที่พูดจาแทนรัฐบาลมีภาพที่เป็นอินเตอร์และสามารถสื่อสารกับฝรั่งได้คล่องแคล่ว ผมจำได้ว่าผมเตือนจักรภพทั้งเป็นการส่วนตัวและในบทความว่า การเป็นสื่อมวลชนกับการเป็นโฆษกรัฐบาลนั้นบทบาทต่างกันโดยสิ้นเชิง

คนทำสื่อนั้น ความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายทอดความจริงสู่สาธารณชนแต่สำหรับคนที่ทำหน้าที่โฆษกรัฐบาล ภารกิจหลักคือการปกป้องภาพลักษณ์ของรัฐบาล

พูดง่ายๆ ก็คือ โฆษกรัฐบาลมีหน้าที่พูดหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในอำนาจให้มากที่สุด

ซึ่งหมายความว่า ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องรอง

เพราะโฆษกรัฐบาล (อย่างน้อยก็ตามมาตรฐานของการเมืองไทย) ไม่จำเป็นต้องพูดความจริง โดยเฉพาะถ้าความจริงเป็นสิ่งที่จะทำให้คนที่อยู่ในอำนาจเสียหาย

ที่อุตส่าห์เตือนจักรภพครั้งนั้นก็เพราะไม่อยากให้สังคมต้องสูญเสียคนที่มีภาพของการเป็นนักต่อสู้ของวงการสื่อในภาวะที่อำนาจเงินและอำนาจการเมืองสามารถซื้อทุกอย่างได้

ไม่มีใครรู้ว่าทำไมจักรภพจึงยอมหันหลังให้วงการสื่อและกระโจนเข้าสู่อ้อมกอดของคนที่ตัวเองเคยวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่มีดี เหมือนกับที่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมนักการเมืองที่มีภาพเป็นคนรุ่นใหม่ถึงได้เข้าแถวเข้าไปรับใช้รัฐบาลทักษิณแบบไม่ลืมหูลืมตา ไม่สนใจว่าใครจะโกงจะกิน ไม่ยอมรับรู้ว่าผู้นำและคนใกล้ชิดจะเอาเปรียบบ้านเมืองแค่ไหน

แต่ผมเองไม่รู้สึกแปลกใจมากนักที่จักรภพประกาศรับตำแหน่งโฆษกของรัฐบาลทักษิณอย่างเต็มภาคภูมิเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าคนอย่างเขาไม่มีทางรับใช้คนอย่างทักษิณได้

ตรงนี่แหละที่ผมเห็นว่า "ระบอบทักษิณ" ไม่ใช่มีแต่ความเลวร้ายแต่เพียงด้านเดียว

เพราะนอกจากทักษิณแล้วไม่มีผู้นำการเมืองคนไหนในเมืองไทยที่สามารถทำให้นักการเมือง นักวิชาการ และคนทำสื่อมากมาย ที่มีภาพสดในงดงาม แสดงธาตุแท้ของตัวเองออกมาได้ขนาดนี้

ถ้าไม่มีทักษิณ เราอาจมัวหลงผิด มองคนเหล่านี้ด้วยความชื่นชมและความศรัทธา โดยไม่มีทางรู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเป็นอย่างไร
(จากคอลัมน์ "คิดนอกกรอบ" ใน "คม ชัด ลึก")

BEST SALESMAN OF THE YEAR

AND IT HAD TO BE INDIAN !!!!

*BEST SALESMAN OF THE YEAR
*
An Indian moves to Montreal and goes to a big department store looking
for a job.

The manager asks, "Do you have any sales experience?"

The Indian says, "Yeah, I was a salesman back home".

Well, the manager liked the young man, so he gave him the job. "You
start tomorrow. I'll come down after we close and see how you did, but
let me give you a bit of advice. If a customer comes looking, say, for
toothpaste, you might suggest for him a toothbrush, or shaving cream
etc. You get the idea?"

"Of course," the young man said. His first day on the job was rough but
he got through it.

After the store was locked up, the manager came down. "How many sales
did you make today?

The Indian says, "One"

The manager groans, "Just one? Our sales people average 20 or 30
sales/day.

How much was the sale for?"

The Indian says, "$101, 237.64."

The manager exclaims, "What? $101,237.64? What did you sell him?"

The Indian replied, "First I sold him a small fish hook. Then I sold him
a medium fishhook. Then I sold him a larger fishhook. Then I sold him a
new fishing rod. Then I asked him where he was going fishing, and he
said down at the coast, so I told him he was going to need a boat, so we
went down to the boat department, and I sold him that twin engine Chris
Craft. Then he said he didn't think his Honda Civic would pull it, so I
took him down to the automotive department and sold him that 4X4 Pajero."

The manager says "You mean a guy came in here to buy a fish hook and you
sold him a boat and truck?!"

The Indian says, "No, no, no, he came in here to buy a box of Kotex for
his wife and I said, "Well, since your weekend's already screwed up you
might as well go fishing!!"

The manager fainted...

Cheers!

ช่วยกันบอกต่อ ๆ ไป รถเสียช่วยฟรี กด 1137

สำหรับผู้ใช้รถ หรือ ผู้ที่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัว จะไปบอกต่อกันก็ได้
ช่วยกันบอกต่อ ๆ ไป รถเสียช่วยฟรี กด 1137


ชาวกรุงซึ้งน้ำใจ รถเสียช่วยฟรี 24 ชม. รถเสียกลางกรุงไม่ต้องตกใจ กด 1137
เรียกใช้บริการช่างซ่อมอาสาได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ตามโครงการ "ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม"
ช่วยป้องกันทั้งโจรในคราบพลเมืองดีและภัยสุภาพสตรีที่รถเกิดเสียกลางทาง
เผยคนยังเรียกใช้น้อย เพราะส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก
วอนรัฐช่วยส่งเสริมสนับสนุน ขณะที่ผู้คนในสังคมต่างดิ้นรนเอาตัวรอด
ส่งผลให้ผู้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น เสียสละต่อผู้อื่นน้อยลง และไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของคนอื่น
< /FONT> แต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนหนึ่ง แม้จะไม่มากนัก
แต่ก็พร้อมจะทำงานที่เสียสละช่วยเหลือคนอื่น โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน
อย่างกลุ่มคนในโครงการ"ปันน้ำใจช่วยเหลือรถจอดเสียกลางทาง"

นายกฤตวิทย์ ศรีพสุธา เจ้าของโครงการ"ปันน้ำใจช่วยเหลือรถจอดเสียกลางทาง" กล่าวถึงที่มาโครงการนี้ว่า
เห็นข่าวผู้หญิงรถเสียในเวลากลางคืนและเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา โดยพวกมิจฉาชีพคอยทำร้ายชิงทรัพย์
รวมไปถึงทำตัวเป็นพลเมืองดีในคราบโจร แล้วน่าเป็นห่วง นอกจากนี้จากการสำรวจดูยังพบว่า
มีรถเก่าจอดเสียอยู่ข้างทางไกลบ้านและไม่มีใครดูแล จึงได้หารือกับ พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล ผบก.จร .
เพื่อหาทางแก้ไข ให้ประชาชนมีที่พึ่ง เพราะเชื่อว่าในสังคมไทยยังมีคนดีอยู่อีกจำนวนมาก

บทสรุปที่ได้คือ ให้ตำรวจแต่ละท้องที่จัดหาอู่ซ่อมรถ จัดซื้อรถลากรถยกไว้ให้บริการ

โดยมีตำรวจโครงการพระราชดำริมาร่วมด้วยช่วยกัน
ปรากฏว่าเจ้าของอู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยไม่คิดค่าแรง และบอกว่า ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
เพราะต้องการช่วยประชาชนอยู่แล้ว แต่ไม่มีโอกาส
นายกฤตวิทย์ กล่าวว่า เพื่อสร้างความเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่
จึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ออกให้บริการต้องติดบัตร ใส่ชุดฟอร์ม และไม่รับค่าตอบแทน

เพราะทุกคนทำด้วยใจรัก"บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้เป็นค่าตอบแทน 1 ปี
ถึงขณะนี้การช่วยเหลือยังน้อยอยู่ เดือนหนึ่งประมาณ50-60 ราย

เฉลี่ยวันละ 4-5 ราย แต่ในช่วงคืนฝนตกจะมีคนเรียกใช้มากถึงวันละ 10ราย"

ผู้ริเริ่มโครงการนี้ กล่าวและยอมรับว่า โครงการ "ปันน้ำใจช่วยเหลือรถจอดเสียกลางทาง"

ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนยังไม่ทราบว่ามีโครงการนี้
หากมีการประชาสัมพันธ์มากกว่าที่เป็นอยู่ เชื่อว่าจะมีคนที่เดือดร้อนขอใช้บริการมากกว่านี้
และน่าจะมีอู่ซ่อมรถยนต์มาร่วมช่วยเหลือมากขึ้น "ถ้าผู้ใช้รถไม่ฟัง จส. 100 จะไม่รู้ว่ามีโครงการนี้
อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่เชื่อใจว่าจะช่วยเหลือจริงหรือเปล่า จะหวังอะไรหรือไม่ ถ้าทำอย่างโปร่งใส
คนจะเชื่อใจและใช้บริการมากขึ้น เราก็พร้อมจะขยายขอบข่ายการช่วยเหลือออกไป
เพราะโครงการนี้ ตั้งเป้าใช้งบไว้ 4ล้านบาท แต่ทำจริงๆ ใช้เงินเพียง 1.69 ล้านบาทเท่านั้น"

นายกฤตวิทย์ กล่าวและย้ำว่า คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากรถเสีย
กดโทรศัพท์แจ้งเรื่องได้ที่ 1137

ถ้าคุณคือ 'คนธรรมศาสตร์'

Subject: ถ้าคุณคือ 'คนธรรมศาสตร์'
Date: Thu, 24 May 2007 09:29:51 +0000
ฝากถึง..คนธรรมศาสตร์
วันรับเพื่อนใหม่ '50 ที่ผ่านมา เพื่อนๆ พี่ๆและน้องๆคงจะได้เห็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาในการรับเพื่อนใหม่ครั้งนี้ นั่นก็คือ 'ถุงผ้าธรรมศาสตร์'ซึ่งมีข้อความสั้นๆกระชับว่า'ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักสิ่งแวดล้อม'ซึ่งอาจมีหลายคนสงสัยว่าเราแจกถุงผ้าให้กับนักศึกษาทำไม?
จุดเริ่มต้นของถุงผ้านี้เกิดจาก โครงการที่มีชื่อว่า“เดือนใบตองครองธรรมศาสตร์”ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเข้าค่ายนักกิจกรรม หรือที่เรียกว่า'คมธ.รุ่นเสาร์ห้า' ที่เห็นพ้องต้องกันที่จะลดประมาณขยะในตลาดนัด โดยใช้ใบตองมาแทน ถุงพลาสติก (ทราบหรือไม่? ปกติแล้ว ม.ธรรมศาสตร์มีปริมาณขยะวันละ 4ตัน!!! คงทราบถึงภาวะโลกร้อนนะคะว่ามันรุนแรงขนาดไหน ไม่ต้องอธิบายให้มากความ) ภายหลัง จากที่โครงการได้รับพิจารณาแล้ว เราก็มาคิดริเริ่มโดยการจุดประกายให้กับเพื่อนใหม่ของเราก่อน ให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (เพื่อนใหม่ที่ได้รับforward mail นี้....ถุงผ้านี้ใช้ได้ตลอดทั้งปีการศึกษา(หรือตลอดไป)เพราะว่าสามารถซักได้นะ)
และกิจกรรมที่เราจะทำกันต่อไปหลังจากที่เรามีธรรมศาสตร์ทำนาแล้วก็คือ การปลูกกล้วย (ได้โปรดอย่าฮา..เพราะว่าเราฮากันมาแล้ว เอิ๊กๆๆ)ธรรมศาสตร์จะมาปลุกกล้วยกัน รอต้นกล้วยโต..เราจะได้ใช้ใบตองสมใจ!(ส่วนใบตองที่เราจะใช้นั้นก็ไม่ใช่จะดันทุรังเอาใบตองไปใส่น้ำ..เย้ออ..เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดปริมาณขยะได้บ้าง ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย) ต้นกล้วย..ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะ..อย่าดูถูก ของมีค่าของไทยเรา (อาจมีกล้วยกินฟรีแจกตามหอตอนใกล้สอบ..อิ่มจางงงตังค์อยู่ครบบบบบ) โครงการที่เริ่มด้วยการใช้ถุงผ้านี้..เป็นโครงการที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก ทุกๆคน ตอนนี้มีบุคคลจำนวนหนึ่งที่เข้า 7-11 แล้วไม่ขอถุงพลาสติกมาใช้ (ทั้งๆที่ยังไม่มีถุงผ้า) “ขอบคุณค่ะ/ครับ ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกก็ได้ค่ะ/ครับ”….โคตร ดีใจอ่ะ ถ้าเราชาวธรรมศาสตร์อยากจะให้คนจำนวนหนึ่ง—กลายมาเป็นคนจำนวนมาก ก็ไม่ยาก หากจะเริ่มที่ตัวเราก่อน...ใช่มั้ยเอ่ย???- ลองคิดดูนะ..เราว่ามันเท่มาก หากเข้า 7-11 แล้วไม่ขอถุงพลาสติก---จุดเริ่มต้นที่เราจะลดถุงพลาสติกได้ปีละหลายหมื่นล้านใบ!! โดยฝีมือคนธรรมศาสตร์ แม่เจ้า!! อุ๊บบส์!!-
คนธรรมศาสตร์..ไม่คิดว่าเราจะทำแล้วจะได้อะไร..แต่เราคิดว่าเราควรที่จะทำอะไรให้คนอื่นได้บ้างนี่เรากำลังช่วยคนทั้งโลกเลยนะ เวอร์ว่ะ เหอะๆๆ- สำหรับรุ่นพี่ หรือเพื่อนๆๆ ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของธรรมศาสตร์ช่วยโลก ล่ะก็..ถุงผ้า อาจจะมีการจัดจำหน่ายในไม่ช้านี้นะคะ
- ถ้า “เรา” ทำได้...คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแถวๆสามย่าน ที่ไม่คิดจะทำอะไรเลยยย คนธรรมศาสตร์คงพร้อมที่จะสะท้อนสิ่งดีๆให้กับสังคมได้รับรู้ “นี่แหละ ธรรมศาสตร์”- เปิดเทอมนี้ คงพบเห็นภาพของ “คนธรรมศาสตร์”ร่วมกันใช้ถุงผ้าและไม่รับถุงพลาสติกจากสถานที่ต่างๆๆ เราว่ามันจะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยล่ะ
-ถ้าโครงการนี้สำเร็จ...คงเป็นที่กล่าวขานให้คนทั่วประเทศได้รับทราบว่า..”ธรรมศาสตร์..ทำเพื่อประชาชน” “ถ้าจะเริ่มต้นที่จะช่วยใคร เราต้องเริ่มเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะ”
ปล.1 ขอขอบคุณอาจารย์ปริญญา มากๆนะคะ ถ้าไม่ได้อาจารย์..โครงการนี้คงไม่สำเร็จ แน่นอน
ปล.2 ขอขอบคุณ dtac ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับโครงการนี้ (อยากจะบอกว่าถุงผ้า..ต้นทุนสูงมากๆเพราะถุงผ้าเนื้อดี แต่ดีแทคก็เต็มใจช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่)
ปล.3 ขอขอบคุณนักกิจกรรมทุกๆคน (คมธ.รุ่นเสาร์ห้า) ที่ให้ความร่วมมือ..คิดโครงการที่ดีแบบนี้ออกมา
ปล.4 ช่วย forwardเมลล์นี้ให้คนธรรมศาสตรด้วยนะ
ปล.5 ตอนนี้โครงการของเรายังขาดผู้มีความสามารถจำนวนมาก (ขาดทุกฝ่าย) ใครมีความถนัดด้านใดก็มาร่วมกันทำโครงการดีๆแบบนี้ได้ ไม่จำกัดทั้งคณะ ชั้น ปีเพศและอายุ..ที่สำคัญคือ ไม่จำกัดความสามารถและที่สำคัญที่สุดคือ ไม่จำกัดหน้าตา!!
ส่ง ชื่อ เบอร์โทร คณะ ชั้นปี มาที่ pp_chocolate@hotmail.com
มาร่วมเป็นคนส่วนหนึ่งที่ช่วยคนส่วนมากกันเถอะ...คนธรรมศาสตร์ “คมธ.รุ่นเสาร์ห้า”

อย่ายอมให้ใครจับคนไทยทั้งชาติเป็น"ตัวประกัน"...ไม่ว่าจะเป็น 30 พฤษภาฯหรือวันไหน

อย่ายอมให้ใครจับคนไทยทั้งชาติเป็น"ตัวประกัน"...ไม่ว่าจะเป็น 30 พฤษภาฯหรือวันไหน

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 00:00:00กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ผมพบใครคนหนึ่งที่สนามบินเชียงใหม่วันก่อน เขาถามผมว่า

"วันที่ 30 พฤษภาคม จะอยู่ที่ไหน และจะทำอะไรพิเศษหรือเปล่า?"

ผมตอบอย่างไม่ลังเลว่า..."ผมก็ไปทำงานปกติ ติดตามข่าวสารตามหน้าที่ ไม่มีอะไรพิเศษ..."

กัลยาณมิตรผู้นั้นถามต่อว่า "อ้าว คุณไม่ต้องเตรียมทำข่าวที่เขาจะป่วนเมือง จะชุมนุม จะเผชิญหน้ากันหรือ?"

ผมบอกท่านผู้หวังดีว่า "ผมไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น...เพราะผมไม่เชื่อว่า คนไทยส่วนใหญ่อย่างคุณกับผมจะยอมให้คนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้จับไปเป็นตัวประกัน ด้วยการขู่ว่าจะทำเรื่องร้ายแรง เพื่อให้คุณกับผมกลัว และต้องยอมตามพวกเขา...

"นั่นนะซิ...ผมกำลังจะถามคุณเชียวว่า ขื่อแปของบ้านเมืองหายไปไหนหรือ พวกเราประชาชนทั้งหลาย จึงต้องมานั่งลุ้นด้วยใจระทึกว่าใครเขาจะยกพวกมาข่มขู่กดดันได้แม้กระทั่งกระบวนการตุลาการอย่างศาลรัฐธรรมนูญ..." ท่านผู้ร่วมสนทนาระหว่างเดินทางบอกผม

ผมจึงขอเรียนให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่า วันพรุ่งนี้ที่กำหนดว่าท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 ท่านจะอ่านคำตัดสินเรื่องจะยุบหรือไม่ยุบพรรคการเมืองนั้น ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามปกติอย่างที่ประเทศที่ศิวิไลซ์แล้วควรจะเป็น

ทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างที่บ้านเมืองที่มีวัฒนธรรม ปกครองด้วยนิติธรรม และความเท่าเทียมเสมอภาคควรจะเป็นไป

สังคมจะอยู่ได้นั้น ใครมีหน้าที่อย่างไรก็ให้ทำอย่างนั้น และแม้ว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปใด ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะต้องยอมรับตามนั้น...ส่วนใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย จะมีความเห็นขัดแย้งหรือเห็นพ้องกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรก็มีสิทธิแสดงความเห็นได้ แต่ต้องเป็นการแสดงออกภายใต้กรอบของกฎหมาย

ใครทำผิดกฎหมาย ผู้รักษากฎหมายมีหน้าที่จะต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ใครขู่ว่าหากไม่พอใจผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วจะยกพวกของตัวเองออกมาใช้ความรุนแรง ก็เท่ากับเป็นการก่อจลาจล...และบ้านเมืองก็มีกฎหมายบอกชัดเจนว่า ใครควรจะมีหน้าที่จะต้องจัดการกับผู้จงใจก่อจลาจลอย่างไร...ไม่ต้องรอให้ใครตีความกันอีก

เพราะถ้าหากใครใช้ความรุนแรง เขาทำให้ประชาชนเดือดร้อน และเมื่อประชาชนเดือดร้อน ไม่สามารถอยู่อย่างปกติสุข หรือต้องลุ้นระทึกตลอดเวลาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมือง, นั่นย่อมหมายความว่า พวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองอันควรจะได้จากรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องของการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย

ผมถือว่าในฐานะที่เราทุกคนเป็นประชาชนเต็มขั้น ย่อมจะต้องถือสิทธิว่า "ความปกติสุขแห่งการดำเนินชีวิต" นั่นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน และไม่มีใครหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีสิทธิที่จะยื้อแย่ง ปล้นหรือกระชากสิทธินั้นไปจากเราด้วยการข่มขู่ว่า จะใช้แรงกดดันหรือข่มขู่คุกคามว่าจะใช้ความรุนแรง

อย่างนี้ผมถือว่าเขากำลังจะจับตัวคนทั้งประเทศเป็น "ตัวประกัน" ....เสมือนหนึ่งจะใช้วิธีการอันน่ารังเกียจและควรแก่การประณามนี้มาเพื่อบอกว่าเขาจะยอมปล่อยประชาชนส่วนใหญ่เป็นอิสระก็ต่อเมื่อกลไกของรัฐ และสังคมจะยอมทำตามที่พวกเขาต้องการเท่านั้น

วิธีการเช่นนี้ย่อมไม่อาจจะยอมรับได้ ยกเว้นเสียแต่ว่ารัฐไทยจะกลายเป็น "รัฐที่ล้มเหลว" (failed state) ที่หมดสิ้นแล้วซึ่งกติกาพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมไม่ใช่เจตนาหรือจุดประสงค์ของคนไทยส่วนใหญ่

ผมยังเชื่อว่า คนไทยส่วนใหญ่วันนี้ต้องการให้ท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ของท่านในกรณีนี้เหมือนในทุกกรณีที่เกิดขึ้น นั่นคือขอให้ท่านทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ว่าตามเนื้อผ้าของหลักฐาน และตีความตามสาระแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสามารถจะตอบคำถามของประชาชนส่วนใหญ่ได้ว่าที่ตัดสินเช่นนั้นหรือเช่นนี้นั้นอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายข้อใด และด้วยเหตุผลกับหลักฐานประกอบอย่างไร

เสียงข่มขู่และวาจาคุกคามจากคนบางกลุ่ม ที่ต้องการจะให้คำตัดสินเป็นไปตามแนวทางที่พวกเขาต้องการเท่านั้น ต้องไม่ทำให้เกิดการบิดเบือนของกระบวนการยุติธรรมและการตัดสินคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทย

ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีทางยอมให้คนเหล่านี้จับไปเป็นตัวประกันเป็นอันขาด...ไม่ว่าจะเป็นวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ หรือวันไหนๆ ก็ตาม...

(เข้ามาร่วมแสดงความเห็นใน blog ส่วนตัวของผมที่ www.oknation.net/blog/black ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

8 อาชีพที่สาว ๆ ควรแต่งงานด้วย ……

8 อาชีพที่สาว ๆ ควรแต่งงานด้วย ……

1. นักปีนเขา
เพราะความใฝ่ฝันของนักปีนเขา คือ จุดสุดยอด และเขามักไม่ไปคนเดียว

2. นักยิมนาสติก
ทุกท่าของเขาล้วนมีคะแนน เสมอ เขาอาจจบด้วยท่าตีลังกาหลังเหยียดตรงสองรอบ
แถมเกลียวอีกครึ่งรอบให้คุณหวาดเสียวเล่น และถ้าคุณเจอนักยิมนาสติกลีลาล่ะก็ ว๊าว...ว....ว.

3.นักกอล์ฟ
เขาสามารถตีได้ถึง 18 หลุม ในวันเดียว

4. นักฟุตบอล
คุณจะเลิกกังวลเรื่องเขาจะ ยิงเข้าทางประตูหลังไปได้เลย

5. นักเต้นรำ
เขาจะถามคุณก่อนเสมอว่า "ชอบจังหวะ ไหนครับ" ถ้าคุณชอบ แทงโก้ก็บอกได้ หรือจะเอานุ่มนวลแบบ วอลซ์ ก็ไม่เลว

6. นักรักบี้
ลีลาการปล้ำของเขาสะใจอย่าบอกใคร

7. นักว่ายน้ำ
มีให้เลือกหลายท่า ทั้ง ท่ากบ ท่าฟรีสไตล์ กรรเชียง หรือผีเสื้อ

8. หมอฟัน
เพราะหมอฟัน มักจะถามคุณด้วย ความห่วงใยเสมอว่า "เสียวไหมครับ"?????

บทเรียนที่1หากจะนั่งเฉยๆและไม่ทำงาน...

คุณ จันทร์พิมพ์ เอี่ยมเจริญ ตั้งกระทู้ใหม่
http://www.pran57.com/chat/topic.asp?TOPIC_ID=1476

หัวข้อกระทู้ :: บทเรียนที่1หากจะนั่งเฉยๆและไม่ทำงาน...

อีกาตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งต้นไม้ นั่งชมวิวอย่างไม่เบื่อ แล้วก็ไม่คิดจะทำอะไรทั้งวัน กระต่ายตัวหนึ่งเดินผ่านไปคิดอิจฉาอีกาและสงสัยจังว่า"ทำไมเราจึงทำอย่างอีกาบ้างไม่ได้"
"นี่! อีกา เราจะนั่งอย่างท่านและไม่ทำอะไรทั้งวันเลยได้หรือไม่"

อีกาจึงตอบว่า"อ๋อ ทำได้สิ ง่ายจะตายไป"

กระต่ายไม่รอช้า รีบหย่อนตัวลงนั่งกินลมชมวิวเหมือนกับอีกา ในระหว่างนั้นมีหมาป่าตัวหนึ่งท่าทางหิวโซเดินผ่านมา เห็นกระต่ายนั่งอยู่ไม่กระดุกกระดิก มันก็เลยจับกินเป็นอาหารอันโอชะ ซะเลย

คติประจำเรื่อง : หากจะนั่งเฉยๆ และไม่ทำงาน คุณต้องอยู่ในตำแหน่งที่สูงพอ

ตำนานโมนาลิซ่า...มั่วได้ใจมาก

โมนา กับ ลิซ่า
> สองสาวสวย
>
> พี่น้องแห่งเมืองอิตาลี
> แม้เธอทั้งสอง จะไม่ใช่ฝาแฝด
> แต่ทั้งคู่ ก็ดูคล้ายกันมาก
> ทั้งรูปร่าง หน้าตา
>
> และกิริยาท่าทาง
> ความแตกต่าง.........
>
> ที่คนภายนอก พอจะมองออกได้ก็คือ
> โมนาผู้พี่เก่งเย็บปักถักร้อย
> ส่วนลิซ่าผู้น้อง เก่งทำอาหาร
> ดังนั้น
> ถ้าเห็นสาวสวยสองคนเดินมา
> คนหนึ่งถือเสื้อผ้า
> อีกคนหนึ่งถืออาหารก็จะบอกได้ทันทีว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้อง
> โมนาผู้พี่นั้นแต่งงานแล้วกับวิศวกรหนุ่มมาดเท่
> ซึ่งหนุ่มวิศวกรคนนี้
> เคยเป็นแฟนกับลิซ่าผู้น้องมาก่อน
> แต่ลงท้าย
> ทำไมเขากลับมาเลือกแต่งงานกับพี่สาวได้
> ไม่มีใครทราบ...
> มันคือความน้อยเนื้อต่ำใจของลิซ่า
> ที่รอเวลากลายเป็นความแค้น
> วันหนึ่งมีการป่าวประกาศหา
> สาวสวยเข้าประชันความงาม
> เพื่อเป็นนางแบบภาพเขียนให้ศิลปินชื่อก้องโลก " ลีโอนาโดดาวินชี่"
> วาดรูป
> แน่นอน ...
> สาวสวยทั่วทั้งอิตาลีเข้าร่วมงานประกวดนี้
> รวมทั้งโมนากับลิซ่าด้วย
> ถ้าจะว่ากันตามความสาวและสวยแล้ว ลิซ่าสวยกว่าโมนา
> เพราะอายุน้อยและยังโสด
> แต่เมื่อผลประกาศออกมา
> โมนากลับได้ตำแหน่งที่หนึ่งไปครอง
> ปล่อยให้ลิซ่าชื่นชมเพียงอันดับสองเท่านั้น
> เรื่องแย่งแฟนนั่นพอทนแต่เรื่องแย่งเป็นนางแบบให้ท่านดาวินชี่
> ใครจะไปยอม
> ลิซ่าเริ่มแผนการกำจัดพี่สาว
> ระหว่างนั้นโมนาก็ได้เริ่มเป็นแบบให้ท่านดาวินชี่วาดรูปแล้ว
> ลิซ่าปรุงยาพิษด้วยภูมิปัญญาตัวเอง
> จากวัตถุดิบที่เหลือในครัว เช่น เห็ดเน่าๆ เนยบูดๆ แป้งหมดอายุ
> แล้วอาศัยความชำนาญเรื่องอาหาร ปรุงรส
> แต่งกลิ่นจนกลายเป็นขนมอบที่น่ารับประทานที่สุด
> ทำทีว่าเป็นของขวัญฉลองความสำเร็จของพี่สาว
> รุ่งเช้า
> ตำรวจพบศพโมนานอนตายจมกองอ้วกอยู่บนโต๊ะอาหารที่บ้าน
> ส่วนสามีวิศวกรหนุ่มก็ไปนอนตายจมกองอ้วกอยู่กับลูกน้องที่ไซต์งานสร้างตึก
> ทำให้ตึกที่สร้างไปได้เพียงแปดชั้นไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ
> จนมันค่อยๆ....
> เอียง
> สันนิษฐานเบื้องต้น จากสภาพศพและอ้วกว่า " อาหารเป็นพิษ"
> ลิซ่าถูกเรียกตัวมาเป็นแบบให้ท่านดาวินชี่วาดรูปต่อจากโมนา
> ซึ่งท่านวาดจวนจะเสร็จ
> เหลือเพียงแค่ส่วนปากเท่านั้น
> แค่นี้ก็คุ้มแล้ว
> ลิซ่ายิ้มอย่างสะใจ
> ขณะท่านดาวินชี่สะบัดปลายพู่กัน
> ไม่นาน
>
> ลิซ่า ก็ ถูกจับข้อหาฆาตกรรมและทำตึกเอียง
> อ้วกของโมนาถูกนำกลับมาให้ลิซ่าอบเป็นขนมขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
> เพื่อใช้ในการทำแผนประกอบการฆาตกรรม
> กลิ่นอบขนมหอม
> ดึงชาวบ้านแถวนั้นมามุงดูและจำสูตรทำกันใหม่
> ด้วยวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพกว่า
> แล้วเรียกชื่อสั้นๆว่า " ขนมพิษลิซ่า" หรือ "ขนมพิซซ่า"
> ส่วนตึกเอียง
> น่าจะเกิดจากวิศวกรหนุ่มสามีโมนามีน้ำใจ
> เอาขนมพิษของลิซ่ามาแบ่งให้คนงานกินด้วยจนทำให้สร้างตึกไปมึนพิษไป
> ตึกที่เอียงนี้จึงถูกเรียกชื่อว่า " หอเอนพิษลิซ่า"หรือ
> " หอเอนปิซ่า"
> ด้วยเช่นเดียวกัน ... ตั้งแต่นั้นมา
>
> ( เฮ้อ ...-"- กว่าจะจบ)

อ่านนี่สิ แล้วอย่าหลงไปกินที่นี่ล่ะ ข้าวผัดกระเทียมปีเตอร์ เหอๆๆ อ๊วกแน่ๆ

อ่านนี่สิ แล้วอย่าหลงไปกินที่นี่ล่ะ ข้าวผัดกระเทียมปีเตอร์ เหอๆๆ อ๊วกแน่ๆ

Hi All,

I believe some of you might know "AKIYOSHI" restaurant very well. It
is one of the popular Japanese restaurant in Bangkok which is located on
Sukumvit Road. You can get off BTS at Pra Ka-Nong station and walk about
5-10 mins.

The story I'm going to acknowledge all of you is personally the true
story that was happened on 15 May 2007. Believe it or not!! My friend (11
people) and I found the medium-sized cockroach in the fried garlic rice.
The very expensive restaurant, "AKIYOSHI" restaurant was responsible for
this circumstance by giving 10% discount for the person who had that bowl
(360 Baht per person + 10% service = 396 --> 10% discount = 39 Baht).

Unbelievable!!! The girl who looked like the manager but not actually
the manager talked to us quietly about this 10% discount so that other
customers would not be conscious about this situation. My friends and I
asked her whether the manager were informed about this issue. She replied
that she normally handled this situation this way (Don't you think it means
this "cockroach" thing is not the first time there??? and it keeps
happening again and again!!) How come!! Let's imagine that how many
customers who is truly the consumer will be affected unconsciously.

My friends and I requested this lady to talk with her manager, the
real manager. She replied firstly that she could handle this situation. We
stressed back to her that we really wanted to talk with her boss. She
replied secondly that her boss was sick and had already gone back home. We
told her that we were fine to talk to him on the phone. She said that he
was Japanese. We said that we are fine to talk with him by using English as
the means of the communication. You see!!! How tricky she was not to let us
talk to her manager!!! However this time she could not deny, and we could
eventually talk to him.

The manager were just like her. He talked to me that he offered the
10% discount. I replied that I came to your restaurant with the willingness
to have a dinner with my friends. We didn't expect to get any discount from
you, especially to eat the whole body of cooked cockroach. He said to me
without any courtesy that what did we want??? I easily answered that I
wanted justice.

We no longer wanted to be in this argument. We decided and told that
lady "You should go and bill us at the normal rate. We want nothing from
you, and we will find the way to handle this by ourself. We will surely
discuss this situation with the office of the consumer protection board. It
must be judged fairly. The only thing you have to do is to sign and accept
that it is your fault." When we got the bill. She charged at the normal
rate without any discount. We refused to pay, and went to the cashier that
we would pay once you signed. This time Both that lady and the cashier
refused to sign and there was no way for them to sign. We said that it was
OK if you didn't sign. We wouldn't pay. They threw away the bill and said
to us "Fine!! Up to you". We asked angrily that "if we won't pay, are you
going to sue us?". They said "No, but just want to remember that you ate
but didn't pay". We didn't wait for them to finish their sentence and
replied immediately "We could pay. You just need to sign". After we have
been pusing lots of pressure to make them sign, we went out of this
restaurant without any payment made. You think when they play unfarily, why
do need to care?

Before I end this story, I would like you all that what my friends
and I have been through is the true story. We don't intend to attack this
restaurant if we don't have enough proof. We didn't want this restaurant
takes advantage of us, and we cannot let them do it again to you. If you
don't want to be the next victim, please do not support them, eat at their
restaurant. Forward this email to your beloved friends. How is the world
moving without moral?


Best Regards,

Kullawat Jitmaneeroj [Bew]
Downstream Treasurer's Credit
Credit Analyst FM Aviation NZ, Marine, and NGL
Exxon Mobil Limited
VTT Building 19th Floor, 3195/17-29 Rama 4 Road, Klongton, Klong Toey
District, BKK 10110, Thailand
Phone: +662-262-4000 Ext. 5270
Fax: +662-204-6367
0011-800-3627-3348 (dial from Australia)
00-800-3627-3348 (dial from New Zealand)
Email: kullawat.jitmaneeroj@exxonmobil.com
[TH-KEJ]