Thursday, 17 April 2008

Dreams Problems : ผมอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครับ อยากจะทำหนังดีๆ สักเรื่อง ไม่รู้จะมีโอกาสนั้นมั้ย : ต้องจำเอาไว้นะ คนที่อยากเป็นผู้กำกับ

Dreams Problems : ผมอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครับ อยากจะทำหนังดีๆ สักเรื่อง ไม่รู้จะมีโอกาสนั้นมั้ย : ต้องจำเอาไว้นะ คนที่อยากเป็นผู้กำกับ

มลทินชีวิต
ไม่มีน้ำยางลบหรือน้ำยาอะไร ลบออกได้
การกล่าวคำขอโทษและขออภัย มันใช้ได้
ถ้าเราเร็วกว่านี้ หรือชัดเจนกว่านี้
การกล่าวคำขอโทษและขออภัย ที่ช้าเกินไป
มันเป็นมลทินที่ติดของเราไปชั่วชีวิต .....
แค่ชัดเจน
จำไว้นะน้องๆทุกคนที่ SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE

ถ้าอยากเป็นผู้กำกับ
ทำงานของตัวน้องๆเองให้ดี เราต้องช่วยกัน....แค่ชัดเจน

สุวินิต ภรณวลัย
aum@skyexits.com


Link:http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dektalae&month=04-2008&group=14&date=23&gblog=19
Title:Everybody makes mistakes;
that's why they put erasers on pencils.


A group of children were playing near two railway tracks, one still in use while the other disused. Only one child played on the disused track, the rest on the operational track.

The train is coming, and you are just beside the track interchange. You can make the train change its course to the disused track and save most of the kids. However, that would also mean the lone child playing by the disused track would be sacrificed. Or would you rather let the train go its way?

Let's take a pause to think what kind of decision we could make........ ........

Most people might choose to divert the course of the train, and sacrifice only one child. You might think the same way, I guess. Exactly, I thought the same way initially because to save most of the children at the expense of only one child was rational decision most people would make, morally and emotionally. But, have you ever thought that the child choosing to play on the disused track had in fact made the right decision to play at a safe place?

Nevertheless, he had to be sacrificed because of his ignorant friends who chose to play where the danger was. This kind of dilemma happens around us everyday. In the office, community, in politics and especially in a democratic society, the minority is often sacrificed for the interest of the majority, no matter how foolish or ignorant the majority are, and how farsighted and knowledgeable the minority are. The child who chose not to play with the rest on the operational track was sidelined. And in the case he was sacrificed, no one would shed a tear for him.

The great critic Leo Velski Julian who told the story said he would not try to change the course of the train because he believed that the kids playing on the operational track should have known very well that track was still in use, and that they should have run away if they heard the train's sirens. If the train was diverted, that lone child would definitely die because he never thought the train could come over to that track! Moreover, that track was not in use probably because it was not safe. If the train was diverted to the track, we could put the lives of all passengers on board at stake! And in your attempt to save a few kids by sacrificing one child, you might end up sacrificing hundreds of people to save these few kids.

While we are all aware that life is full of tough decisions that need to be made, we may not realize that hasty decisions may not always be the right one.

"Remember that what's right isn't always popular... and what's popular isn't always right."

Everybody makes mistakes; that's why they put erasers on pencils.


CHINESE [[Simplified]

标题:每个人都犯错误;
这就是为什么他们把橡皮擦对铅笔。

一群孩子们玩附近的两间铁路路轨,一仍然在使用,而其他杂物。只有一个孩子发挥对废弃的轨道,其余的在运作的轨道。

火车来了,和你只是旁边的轨道交汇处。您可以使火车改变其当然废弃跟踪和保存大部分的孩子。不过,这也将意味着孤独的孩子玩是由废弃的轨道,将被牺牲。或将你,而不是让火车走的方式呢?

让我们采取一停下来认为什么样的决定,我们可以........ ........

大多数人可能会选择转移的过程中的列车,和牺牲,只生一个孩子。您可能会认为同样的方式,我猜想。正好,我以为同样的方式,最初是因为以节省大部分的儿童在牺牲,只有一个孩子是理性的决定大多数人会作出的,道义上和情感上。但是,您可曾想过该名儿童选择,以发挥对废弃的轨道已在事实上作出正确的决定,发挥在一个安全的地方?

不过,他不得不被牺牲,因为他的无知,朋友们选择,以发挥地方的危险是。这种两难局面发生在我们身边,每天。在办公室,社会,在政治上,尤其是在一个民主的社会,少数人往往是牺牲的利益,大多数人,无论多么愚蠢或无知,大部分都是,以及如何有远见和有知识的少数人。儿童选择不玩,其余的在运作的轨道是靠边站。 ,以及在此情况下他是牺牲了,没有人会棚一撕他。

伟大的评论家利奥velski朱利安人告诉的故事,说他不会试图改变的过程中,火车是因为他相信孩子们玩在运作的轨道应该知道很清楚的轨道仍然在使用,且他们应该有逃跑,如果他们听到火车的警笛。如果列车改道,即孤儿童,肯定会死,因为他从来没有想过,火车可以过来,以追踪!此外,轨道是在不使用的可能,因为它不是安全。如果列车改行的轨道上来,我们可以把生命的所有乘客,船上的股份!在您的尝试储存数孩子们,牺牲一个孩子,你最终可能牺牲数以百计的人为了节省这几个孩子。

虽然我们都知道,生命是充满艰难的决定需要作出的,我们未必知道,草率的决定可能并不总是正确的。

“记得什么的权利,并不总是受欢迎的...什么的民意并不总是正确的” 。

每个人都犯错误;这就是为什么他们把橡皮擦对铅笔。


FRENCH
Titre: Tout le monde fait des erreurs;
c'est pourquoi ils ont mis des gommes à effacer sur des crayons.

Un groupe d'enfants jouaient près de deux voies ferrées, un encore en service, tandis que l'autre désaffectées. Seul un enfant joue sur la piste désaffectée, le reste sur le volet opérationnel.

Le train est à venir, et vous êtes juste à côté de la voie d'échange. Vous pouvez rendre le train changer de cap à la piste désaffectée et enregistrer la plupart des enfants. Toutefois, cela signifie également le seul enfant qui joue par la voie désaffectée serait sacrifié. Ou préféreriez-vous laisser le train passer son chemin?

Prenons une pause de penser quel type de décision nous pourrions faire ........ ........

La plupart des gens peuvent choisir de détourner le cours du train, et le sacrifice seulement un enfant. On pourrait penser que la même manière, je suppose. Exactement, je pensais la même façon parce que d'abord mettre à la plupart des enfants au détriment d'un seul enfant était décision rationnelle la plupart des gens faire, moralement et émotionnellement. Mais, avez-vous jamais pensé que l'enfant en choisissant de jouer sur la piste désaffectée avait en fait pris la bonne décision à jouer à un endroit sûr?

Néanmoins, il a dû être sacrifiée en raison de son ignorance amis qui ont choisi de jouer où le danger était. Ce type de dilemme qui se passe autour de nous tous les jours. Au bureau, de la communauté, en politique et en particulier dans une société démocratique, la minorité est souvent sacrifié pour l'intérêt de la majorité, quelle que soit stupide ou ignorant la majorité sont, et comment perspicace et bien informé sont la minorité. L'enfant qui a choisi de ne pas jouer avec le reste sur le volet opérationnel a été reléguée au second plan. Et dans le cas où il a été sacrifié, pas un coup jettent une larme pour lui.

La grande critique Leo Velski Julian qui raconte l'histoire dit qu'il ne serait pas essayer de changer le cours du train parce qu'il croyait que les enfants jouant sur le volet opérationnel aurait dû savoir très bien que la voie était encore en service, et qu'ils devraient avoir la fuite si on entendit les sirènes du train. Si le train a été détourné, que seul enfant certainement mourir parce qu'il ne pensais jamais le train pourrait venir à cette voie! En outre, cette voie n'était pas en service probablement parce qu'il n'était pas prudent. Si le train a été détourné de la voie, nous pourrions mettre la vie de tous les passagers à bord au jeu! Et dans votre tentative de sauver quelques enfants en sacrifiant un enfant, vous risquez de sacrifier des centaines de personnes à mettre ces quelques enfants.

Bien que nous soyons tous conscients que la vie est pleine de décisions difficiles qui doivent être faites, nous mai se rendent pas compte que des décisions hâtives mai pas toujours être la bonne.

"Souviens-toi que ce que le droit n'est pas toujours populaire ... et ce qui est populaire n'est pas toujours raison."

Tout le monde fait des erreurs, c'est pourquoi ils ont mis des gommes à effacer sur des crayons.


GERMAN
Titel: Jeder macht Fehler;
das ist der Grund, warum sie in Radiergummis Bleistifte.

Eine Gruppe von Kindern spielten in der Nähe von zwei Bahngleise, ein noch in Gebrauch, während die anderen stillgelegten. Nur ein Kind spielte auf der stillgelegten Strecke, der Rest auf die operativen Weg.

Der Zug kommt, und Sie sind nur neben der Strecke Austausch. Sie können den Zug ändern ihren Kurs um die stillgelegte Strecke und speichern Sie die meisten der Kinder. Allerdings, das würde auch bedeuten, die Lone Kind spielt von der stillgelegten Strecke wäre geopfert. Oder würden Sie lieber lassen den Zug seinen Weg gehen?

Nehmen wir eine Pause zu denken, welche Art von Entscheidung, die wir machen könnten ........ ........

Die meisten Menschen könnte man sich natürlich die Umleitung des Zuges, und opfere nur ein Kind. Man könnte denken, die gleiche Art und Weise, I guess. Genau, ich dachte, die gleiche Art und Weise zunächst zu retten, weil die meisten der Kinder auf Kosten der nur ein Kind war rationalen Entscheidung die meisten Menschen machen würde, moralisch und emotional. Aber haben Sie schon einmal daran gedacht, dass das Kind dem Spielen auf der stillgelegten Trasse hatte in der Tat die richtige Entscheidung getroffen zu spielen an einem sicheren Ort?

Dennoch musste er geopfert werden, weil er unwissend Freunde, die sich zu spielen, wo die Gefahr war. Diese Art von Dilemma um uns herum passiert jeden Tag. Im Büro, Gemeinschaft, in der Politik und vor allem in einer demokratischen Gesellschaft, die Minderheit ist oft geopfert für das Interesse der Mehrheit, egal wie dumm oder unwissend der Mehrheit sind, und wie weitsichtig und kenntnisreich der Minderheit sind. Das Kind, die sich nicht zu spielen mit dem Rest auf der operativen Spur ins Abseits gedrängt wurde. Und im Fall wurde er geopfert, niemand würde ein Schuppen Träne für ihn.

Der große Kritiker Leo Velski Julian erzählte die Geschichte sagte, er würde nicht versuchen zu ändern den Kurs des Zuges, weil er glaubte, dass die Kinder spielen auf der operativen Spur hätte wissen sehr wohl, dass Spur war noch in Gebrauch, und das sollten sie weglaufen, wenn sie hörten den Zug der Sirenen. Wenn der Zug wurde umgeleitet, dass alleinerziehende Kind würde sterben, weil er nie gedacht, mit dem Zug kommen könnten, auf dieser Spur! Darüber hinaus ist das Stück war nicht in Gebrauch ist wahrscheinlich, weil sie nicht sicher war. Wenn der Zug wurde umgeleitet auf die Spur, wir könnten das Leben von allen Passagieren an Bord auf dem Spiel steht! Und in Ihrem Versuch, ein paar Kinder durch die Opferung eines Kindes, die Ihnen auch am Ende dabei Hunderte von Menschen zu retten diese wenigen Kinder.

Obwohl wir alle wissen, dass das Leben ist voll von harten Entscheidungen, die vorgenommen werden müssen, können wir nicht erkennen, dass übereilte Entscheidungen vielleicht nicht immer der richtige Weg.

"Denken Sie daran, dass, was Recht ist nicht immer beliebt ... und was populär ist nicht immer Recht."

Jeder macht Fehler, das ist der Grund, warum sie in Radiergummis Bleistifte.


JAPANESE
タイトル:誰でも間違いを犯すもの;
それはなぜ彼らを置く鉛筆消しゴムです。

子供たちが演奏するグループの2つの鉄道線路の近く、 1つの初期段階に使用しながら、他の使われなくなった。チャイルドプレイ上の1つしか使われなくなったトラックが、残りのトラックの運転をします。

列車が来る、とあなたがトラックの横にあるインターチェンジだけです。列車に変更することができます。そのコースを使用されていないほとんどの子供たちを追跡して保存します。しかし、それは意味のローンも演奏され、使用されていない子供が犠牲を追跡します。または列車行くようにというて、その方法ですか?

レッツポーズを取る、どのような意思決定を考えるならば、私たち........ ........

ほとんどの人々かもしれないのコースを選択して列車をそらすし、子供を犠牲に1つだけです。同じ方法かもしれないが、私推測します。正確に、と思った同じように、最初の子供たちの大部分を保存するため、犠牲にして子供は1つだけを合理的意思決定にほとんどの人が、道徳的、感情的にします。しかし、ここには、そのことを考えた上で遊ぶ子供を選択して実際に使用されていないトラックが右側の意思決定は、演奏にしては、安全な場所にですか?

にもかかわらず、彼は自分の無知のために犠牲になるものを選んだ友人たちを再生する場所の危険性があります。この種のジレンマが起こる周り問い合わせ日常です。は、オフィス、コミュニティは、特に、民主主義社会の政治とは、少数派は、しばしば犠牲者の大多数の利益のために、どんなに愚かなまたは無知の大多数は、先見の明と知識をどのように少数派です。その子供たちを選んだの残りをしないように遊んでトラックの運転は、模様眺めです。と彼は犠牲にする場合、誰も彼の涙を流す。

velskiユリウス暦の偉大な批評家たちはレオの物語によると彼はコースを変更するにしようとしないの列車の子供たちのため、彼と信じて遊んでいるかを追跡する必要が作戦非常によく知られ、そのトラックは、今でも使用されており、その彼らには逃げるすれば列車のサイレンを聞いた。転用の場合、列車は、その一人子供が死ぬため、彼は夢にも思ってdefinitely列車が追跡して海を渡って来る!また、そのトラックが使用されていないことはないため、おそらくセーフです。列車の場合、そのトラックは、転用されることを、私たちの生活が置くのすべての乗客を乗せた危機にひんして!とは、いくつかの試みを保存するに子供たちを犠牲にすることなく1つの子は、次のように終わる百人の人々を犠牲にすることなく、これらのいくつかの子供たちを保存します。

我々は認識している間のすべての生命がいっぱいにタフな意思決定を必要とすることは、性急な意思決定をすることがありますことができないことに気付いていない、常に右側の1つです。

"何の権利ではないに注意して常に人気が...とは何の人気ではない、常に正しい。 "

誰でも間違いを犯すもの;その理由はここに置く鉛筆消しゴムをします。


SPANISH
Título: Todo el mundo comete errores;
es por eso que poner gomas en lápices.

Un grupo de niños estaban jugando cerca de dos vías férreas, uno todavía en uso, mientras que los otros en desuso. Sólo un niño juega en la pista en desuso, y el resto sobre el control de la pista.

El tren está llegando, y que está justo al lado de la pista de intercambio. Puede hacer que el tren cambie su curso a la pista en desuso y guardar la mayoría de los niños. Sin embargo, que significaría también el único hijo de juego de la pista en desuso que ser sacrificado. ¿O más bien dejar que el tren va su camino?

Vamos a tomar una pausa para pensar qué tipo de decisión que podría hacer ........ ........

La mayoría de la gente puede optar por desviar el curso del tren, y el sacrificio sólo un niño. Usted podría pensar de la misma manera, supongo. Exactamente, yo pensaba de la misma manera porque inicialmente para salvar a la mayoría de los niños a expensas de un solo niño es decisión racional la mayoría de la gente haría, moral y emocionalmente. Pero, ¿Ha pensado alguna vez que el niño elegir jugar en la pista en desuso, de hecho, había tomado la decisión correcta para tocar en un lugar seguro?

Sin embargo, tuvo que ser sacrificado a causa de su ignorancia amigos que optaron por jugar cuando el peligro era. Este tipo de dilema que sucede a nuestro alrededor todos los días. En la oficina, comunidad, en la política y sobre todo en una sociedad democrática, la minoría es a menudo sacrificada por los intereses de la mayoría, no importa cuán tontos o ignorantes son la mayoría, y cómo farsighted y conocimientos son la minoría. El niño que decidieron no jugar con el resto sobre el control de la pista fue dejada de lado. Y en el caso de que él fue sacrificado, nadie derramó una lágrima por él.

El gran crítico de Leo Velski Julian que contó la historia dice que no tratan de cambiar el curso del tren porque se cree que los niños que juegan en la pista operacional debiera haber sabido muy bien que la pista estaba todavía en uso, y que deben tener huir cuando escuchó la sirena del tren. Si el tren se desvió, personas solas con hijos que sin duda morir porque nunca pensé que el tren podría llegar a la pista! Por otra parte, que la pista no estaba en uso, probablemente porque no era seguro. Si el tren fue desviado a la pista, se podría poner la vida de todos los pasajeros a bordo en juego! Y en su intento de salvar unos niños de sacrificar un niño, puede caer sacrificar a cientos de personas para salvar a estos pocos niños.

Si bien todos somos conscientes de que la vida está llena de decisiones difíciles que deben ser realizados, no podemos darnos cuenta de que decisiones apresuradas pueden no ser siempre la correcta.

"Recuerde que lo que el derecho no siempre es popular ... y lo más popular no siempre es la derecha."

Todo el mundo comete errores, es por eso que poner gomas en lápices.


RUSSIAN
Название: Каждый делает ошибки;
вот почему они ластика положить на карандаши.

Группа детей играли возле двух железнодорожных путей, одна еще в то время как использование других заброшенных. Только один ребенок играл на заброшенных дорожка, отдых на оперативную трека.

Поезд подходит, и вы только что дорожка рядом с развязкой. Вы можете сделать поезд изменит свою курс заброшенных дорожку и сохранить большинство малышей. Однако это также будет означать, одинокий ребенок играет в заброшенных трек будет в жертву. Или вы себе позволить пойти поезда свой путь?

Возьмем паузу и думаю, какие решения мы могли бы сделать ........ ........

Большинство людей могут выбрать, чтобы отвлечь курс обучения, и в жертву лишь одного ребенка. Вы можете думать так же, я думаю. Точно, я думал точно так же, потому что изначально, чтобы сохранить большинство детей на счет только один ребенок был рациональным решением большинства людей будет делать, морально и эмоционально. Но, вы когда-либо думали, что ребенок, решивших сыграть на заброшенных дорожка была на самом деле сделал правильное решение играть в безопасном месте?

Тем не менее, он должен быть в жертву потому, что его друзья не знают, кто предпочел играть, когда опасность была. Такая дилемма происходит вокруг нас каждый день. В офис, общины, в политике и особенно в демократическом обществе, меньшинство часто в жертву интересам большинства, независимо от того, насколько глупым или не знают большинство из них, и насколько дальновидным и знающий меньшинства. Ребенок, который решил не играть с остальными по оперативной дорожка была в стороне. И в том случае, если он был в жертву, никто бы пролить слезоточивый для него.

Большой критик Лев Velski Джулиан которые рассказали историю сказал, что он не будет пытаться изменить курс обучения, поскольку он считает, что дети играют на оперативную трек должен был знать очень хорошо, что отслеживать все еще находится в использовании, и что они должны быть убежать, если они слышали поезда сирены. Если поезд использовались, что одинокий ребенок будет, безусловно, умереть, потому что он никогда не думала, поезд мог бы прийти к более что трек! Кроме того, что дорожка была не используется, вероятно, потому, что она не была безопасной. Если поезд отвлекались на пути, мы могли бы поставить жизнь всех пассажиров на борту на карту! И в ваших попыток спасти несколько детей в жертву одного ребенка, вы, возможно, в конечном итоге в жертву сотни людей, чтобы сохранить эти несколько малышей.

Хотя все мы знаем, что жизнь полна трудных решений, которые необходимо внести, возможно, мы не понимаем, что поспешных решений не всегда может быть правильным.

"Помните о том, что право не всегда популярных ... и популярные не всегда прав".

Каждый делает ошибки, поэтому они ластика положить на карандаши.


PORTUGUESE
Título: Todo mundo comete erros;
é por isso que põem em borrachas lápis.

Um grupo de crianças foram brincar perto de duas vias ferroviárias, um ainda em uso, enquanto os outros desocupados. Apenas uma criança jogado em desuso a pista, o resto sobre a faixa operacional.

O trem está chegando, e você está mesmo ao lado da pista interbancárias. Você pode fazer o trem mudar seu curso para a pista desafectadas e salvar a maior parte das crianças. No entanto, isso significaria também a sós com o filho jogando desafectadas pista seria sacrificado. Ou prefere deixar que o comboio ir o seu caminho?

Vamos fazer uma pausa para pensar que tipo de decisão que poderíamos fazer ........ ........

A maioria das pessoas pode escolher para desviar o curso do trem, e sacrificar só uma criança. Você poderia pensar da mesma forma, eu acho. Exatamente, eu pensava da mesma forma porque inicialmente para salvar a maioria das crianças em detrimento da criança foi apenas uma decisão racional a maioria das pessoas iria fazer, moralmente e emocionalmente. Mas, você nunca ter pensado que o filho escolha para jogar em desuso a pista tinha, de facto, fez a decisão certa para jogar em um local seguro?

No entanto, ele teve que ser sacrificados devido à sua ignorância amigos que escolheu para jogar onde o perigo era. Este tipo de dilema acontece ao nosso redor todos os dias. No escritório, comunidade, na política e, sobretudo numa sociedade democrática, a minoria é muitas vezes sacrificado para o interesse da maioria, não importa o quão tola ou a maioria são ignorantes, e como clarividentes e são conhecedores da minoria. A criança que optaram por não jogar com o resto sobre a faixa operacional foi posto de lado. E, no caso ele foi sacrificado, não seria um galpão para ele uma lágrima.

O grande crítico Leo Velski Julian disse que a história lhe disse que não iria tentar mudar o curso do trem, pois ele acreditava que os miúdos a jogar a faixa operacional deveria ter conhecido muito bem que a pista estava ainda em uso, e que eles deveriam ter fugir quando ouviu o comboio da sirenes. Se o comboio foi desviado, que seria definitivamente solitário criança morrer porque ele nunca pensou o trem poderia vir mais que a pista! Além disso, que a pista não estava em uso provavelmente porque não era seguro. Se o comboio foi desviado para a pista, poderíamos colocar a vida de todos os passageiros a bordo em jogo! E, na sua tentativa de salvar alguns miúdos a sacrificar uma criança, você pode acabar sacrificando centenas de pessoas para salvar essas poucas crianças.

Enquanto estamos todos conscientes de que a vida é cheia de decisões difíceis que precisam ser feitas, talvez não percebem que decisões precipitadas podem nem sempre ser a mais correcta.

"Lembre-se que o que está correcto nem sempre é popular e ... o que é popular nem sempre é certo."

Todo mundo comete erros; é por isso que põem em borrachas lápis.


KOREAN
제목 : 누구나 실수를하기 마련;
연필 지우개를 심어둔 이유가 그 때문이죠.

그룹을 두 개의 선로 부근의 어린이들이 연주, 하나 여전히 다른 폐기물을 사용하는 동안합니다. 경기에서 유일한 어린이 폐기물 추적, 나머지 작업을 추적합니다.

기차가오고, 그리고 당신이 옆에있는 단지 추적 인터체인지합니다. 기차를 만들 수있습니다 폐기물에 변화의 과정을 추적하고 저장 대부분의 아이들이있습니다. 그러나, 그것은 또한 아이 재생을 의미하는 것은 고독한 폐기물 추적이 희생합니다. 아니면 오히려 기차로 이동을 어디로가?

을 생각합시다 어떤 종류의 결정을 일시 중지 할 수 ........ ........

대부분의 사람들은이 과정을 자유롭게 선택할 수의 열차, 그리고 한 아이의 희생합니다. 같은 방식으로 선택하시는 것이 좋을 겁니다, 아마. 정확하게, 난 생각을 저장할 때문에 같은 방식으로 초기 비용은 대부분의 아이들은 합리적인 결정을 한 아이는 대부분의 사람들은 제조 업체, 도덕적, 정서적으로합니다. 하지만,이 때도있다는 생각에 그 아이를 선택 폐기물을 재생 트랙을 재생이 올바른 결정을 한 사실을 안전한 장소에?

그럼에도 불구하고, 그는 그의 무지 때문에 희생되어야을 선택한 친구의 위험성은 어디를 재생합니다. 우리 주위에 이런 종류의 딜레마를 매일 발생합니다. 사무실에서, 지역 사회, 정치, 특히 민주 사회를, 소수 민족의 이익을 위해서 희생의 대부분은 종종, 아무리 어리석은 또는 무지의 대부분은, 그리고 원시와 지식을 약간하는 방법이있습니다. 그 아이를 재생하지 않는 사람을 선택한 트랙과 휴식이 작전은 sidelined합니다. 그리고 그는 희생의 경우, 아무도는 그를 위해 눈물을 흘렸다.

위대한 비평가 레오 velski 율리우스을 누구 한테 이야기를 변경하는 시도가 될 수 없다고 말했다 열차의 과정에서 노는 아이들이 있다고 믿고있습니다 그는 작전 추적 추적하는 아주 잘 알고 있어야에서 사용은 여전히, 그리고 그들이해야하는 만약 그들이 열차의 사이렌 소리가 도망합니다. 기차가 우회 경우에는, 그 아이는 확실히 죽는 고독한 열차 와도 그는 그 생각을 결코 추적! 또한, 해당 트랙은 아마도 사용하지 않는 동안 안전하지 않다고합니다. 기차가 트럭을 우회 경우에는, 우리의 모든 승객의 생명을 넣는 수도 기내에 처해! 그리고 당신의 아이를 희생시키는 시도 하나의 자식을 저장하는 몇 수있습니다 수백 명의 사람들을 희생 결국 이러한 몇 아이를 저장합니다.

우리가 인식하는 동안의 모든 인생은 놀람의 힘든 결정을해야 할 부분이, 우리가 성급한 결정을하지 않을 수있습니다 실현의 오른쪽 항상 하나되지 않을 수있습니다.

"기억은 항상 인기있는 그것의 권리 ... 그리고 무엇의 인기는 항상 옳다."

누구나 실수를하기 마련; 그래서 지우개를 넣었 연필합니다.


ITALIAN
Titolo: Ognuno fa errori;
è per questo che hanno messo a erasers matite.

Un gruppo di bambini sono stati a giocare nei pressi di due binari, uno ancora in uso, mentre l'altro in disuso. Solo un bambino svolto sulla pista in disuso, il resto di operatività traccia.

Il treno sta arrivando, e si sono appena accanto alla pista di interscambio. È possibile effettuare il treno cambiare il suo corso per la traccia in disuso e salvare la maggior parte dei bambini. Tuttavia, che significherebbe anche il solitario bambino di giocare in disuso la pista sarebbe sacrificato. O se lo desiderate, potete lasciare che il treno passare la sua strada?

Prendiamo una pausa per pensare che tipo di decisione che potrebbe fare ........ ........

La maggior parte della gente può scegliere di deviare il corso del treno, sacrificio e un solo bambino. Si può pensare allo stesso modo, I guess. Esattamente, ho pensato allo stesso modo, perché inizialmente per salvare la maggior parte dei bambini a spese di un solo bambino è stato razionale decisione la maggior parte delle persone renderebbe, moralmente e emotivamente. Ma, avete mai pensato che il bambino di scegliere di giocare sulla pista in disuso, infatti, aveva preso la decisione giusta per giocare in un luogo sicuro?

Tuttavia, egli ha dovuto essere sacrificata a causa della sua ignorante amici che hanno scelto di giocare in cui il pericolo è stato. Questo tipo di dilemma che accade intorno a noi ogni giorno. In ufficio, comunità, in politica e in particolare in una società democratica, la minoranza è spesso sacrificato per l'interesse della maggioranza, non importa quanto sciocco o ignoranti sono la maggioranza, e in che modo lungimirante e di saperla sono la minoranza. Il bambino che hanno scelto di non giocare con il resto sulla traccia operativa è stata emarginata. E nel caso egli è stato sacrificato, nessuno avrebbe gettato uno lacrima per lui.

Il grande critico Leo Velski Julian che ha raccontato la storia ha detto di non provare a cambiare il corso del treno perché ha creduto che i bambini che giocano su operativo traccia avrebbe dovuto sapere molto bene che la pista era ancora in uso, e che essi dovrebbero avere scappare se hanno sentito il treno delle sirene. Se il treno è stato deviato, bambino solitario che sarebbe sicuramente muoiono perché non ha mai pensato che il treno potrebbe venire a quella traccia! Inoltre, che traccia non è stata in uso probabilmente perché non era sicuro. Se il treno è stato deviato in pista, si potrebbe mettere la vita di tutti i passeggeri a bordo in gioco! E nel suo tentativo di salvare alcuni bambini di sacrificare un bambino, si potrebbe finire sacrificare centinaia di persone per salvare questi pochi bambini.

Mentre siamo tutti consapevoli che la vita è piena di decisioni difficili che devono essere effettuati, non si può capire che decisioni affrettate non può sempre essere quella giusta.

"Ricordati che ciò che è giusto non è sempre popolare ... e tutto ciò che più popolare non è sempre ragione".

Rende tutti gli errori; è per questo che hanno messo a erasers matite.

GREEK
Τίτλος: Ο καθένας κάνει λάθη?
Γι 'αυτά που τίθενται σχετικά με μολύβια γόμες.

Μια ομάδα παιδιών παίζει κοντά σε δύο κομμάτια των σιδηροδρόμων, μία ακόμα σε χρήση, ενώ τα άλλα εγκαταλελειμμένα. Μόνο ένα παιδί που παίζει με τα εγκαταλελειμμένα κομμάτι, τα υπόλοιπα σχετικά με το επιχειρησιακό κομμάτι.

Το τρένο έρχεται, και να είστε λίγο δίπλα από το δρόμο interchange. Μπορείτε να κάνετε το τρένο αλλάξει την πορεία προς το δρόμο και να αποθηκεύσετε τις κλειστές τα περισσότερα από τα ερίφια. Ωστόσο, αυτό θα σήμαινε επίσης το μοναδικό παιδί παίζει με τα εγκαταλελειμμένα track θα θυσιαστούν. Ή θα προτιμούσατε να αφήσουν το τρένο πάει τον δρόμο;

Ας πάρουμε ένα διάλειμμα για να σκεφτούμε τι είδους απόφαση θα μπορούσαμε να κάνουμε ........ ........

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιλέξουν να εκτρέψει την πορεία του τρένου, καθώς και η θυσία ένα μόνο παιδί. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί τον ίδιο τρόπο, νομίζω. Σωστά, σκέφθηκα τον ίδιο τρόπο που είχε αρχικά γιατί να σώσουν τα περισσότερα από τα παιδιά σε βάρος της μόνο ένα παιδί η ορθολογική απόφαση, οι περισσότεροι άνθρωποι θα κάνουν, ηθικά και συναισθηματικά. Όμως, έχετε σκεφτεί ότι το παιδί που επιλέγουν να παίξουν με τα εγκαταλελειμμένα κομμάτι είχε στην πραγματικότητα η σωστή απόφαση, να παίξει σε μια ασφαλή θέση;

Ωστόσο, έπρεπε να θυσιαστεί επειδή αγνοούν τους φίλους του που επέλεξε να παίξει όπου ο κίνδυνος ήταν. Αυτό το είδος δίλημμα που συμβαίνει γύρω μας καθημερινά. Στο γραφείο της κοινότητας, στην πολιτική και ιδιαίτερα σε μια δημοκρατική κοινωνία, η μειονότητα είναι συχνά θυσιάζεται για το συμφέρον της πλειοψηφίας, δεν έχει σημασία πόσο ανόητο ή αγνοεί η πλειοψηφία είναι, και πόσο πιο διορατική και γνώστες της μειονότητας. Το παιδί που επέλεξε να μην παίξει με την υπόλοιπη σχετικά με το επιχειρησιακό κομμάτι ήταν στο περιθώριο. Και στην περίπτωση αυτή θα θυσιαστούν, κανείς δεν θα ρίξω μια δάκρυ για τον ίδιο.

Ο μεγάλος κριτικός Leo Velski Ιουλιανός ο οποίος είπε την ιστορία, είπε ότι δεν θα προσπαθήσει να αλλάξει την πορεία του τρένου, διότι πίστευε ότι τα παιδιά που παίζουν με το επιχειρησιακό κομμάτι έπρεπε να γνωρίζει πολύ καλά ότι ήταν καλό δρόμο βρίσκεται ακόμη σε χρήση, και ότι θα πρέπει να έχουν τρέχει μακριά και αν ακούγεται το τρένο της σειρήνες. Αν το τρένο έγινε εκτροπή, ότι μόνων παιδί σίγουρα θα πεθάνει επειδή ποτέ δεν πίστευα ότι το τρένο θα μπορούσε να έρθει πάνω σε αυτό το δρόμο! Επιπλέον, αυτό το δρόμο δεν ήταν σε χρήση κατά πάσα πιθανότητα επειδή δεν ήταν ασφαλές. Αν το τρένο είχε εκτραπεί προς την πίστα, θα μπορούσε να τοποθετήσει τη ζωή όλων των επιβατών που διακυβεύεται! Και στη δική σας προσπάθεια να εξοικονομήσει λίγα παιδάκια θυσιάζοντας ένα παιδί, ίσως τελικά να θυσιάζει εκατοντάδες άνθρωποι να σωθούν αυτά τα λίγα παιδιά.

Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η ζωή είναι γεμάτη από σκληρές αποφάσεις που πρέπει να γίνουν, εμείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι βιαστικές αποφάσεις μπορεί να μην είναι πάντα το σωστό.

"Να θυμάστε ότι αυτό το δικαίωμα δεν είναι πάντα δημοφιλές ... και ό, τι είναι δημοφιλές δεν είναι πάντα δίκιο."

Ο καθένας κάνει λάθη? Γι 'αυτά που τίθενται σχετικά με μολύβια γόμες.

DUTCH
Titel: Iedereen maakt fouten;
Daarom brengen zij op erasers potloden.

Een groep kinderen spelen waren de buurt van twee sporen, een nog in gebruik, terwijl de andere afgedankte. Slechts een kind speelde op de afgedankte track, de rest van de operationele track.

De trein komt eraan, en je bent net naast het spoor overdracht. U kunt gebruikmaken van de trein veranderingen zijn natuurlijk de afgedankte houden en op te slaan merendeel van de kinderen. Maar dat zou ook betekenen dat het kind alleenstaande spelen door de afgedankte track zou worden opgeofferd. Of kiest u liever laat de trein gaat u weg?

Laten we een pauze te denken wat voor soort beslissing kunnen we ........ ........

De meeste mensen kunnen er ook voor kiezen om het verloop van de trein, en offeren slechts een kind. U denkt misschien dat op dezelfde manier, I guess. Precies, ik dacht aanvankelijk op dezelfde manier op te slaan, omdat het merendeel van de kinderen ten koste van slechts een kind was een rationele beslissing de meeste mensen zouden maken, moreel en emotioneel. Maar heb je ooit gedacht dat het kind te kiezen om te spelen op de afgedankte track had in feite de juiste beslissing hebben genomen om te spelen op een veilige plaats?

Toch, hij moest worden opgeofferd vanwege zijn onwetend vrienden die ervoor gekozen om te spelen waar het gevaar was. Dit soort dilemma gebeurt er om ons heen dagelijks. In het kantoor, de gemeenschap, in de politiek en met name in een democratische samenleving, de minderheid is vaak opgeofferd voor het belang van de meerderheid, hoe dom of onwetend de meerderheid zijn, en hoe visionair en kenner van de minderheid zijn. De kinderen die deze weg niet te spelen met de rest van de operationele spoor werd gezet. En in het geval hij werd geofferd, niemand zou weenden voor hem.

De grote criticus Leo Velski Julian die vertelde het verhaal zei dat hij niet zou proberen om de loop van de trein, omdat hij meende dat de kinderen die spelen op de operationele spoor moeten weten heel goed dat schema was nog in gebruik is, en dat zij had moeten lopen weg als ze horen van de trein sirenes. Als de trein werd omgeleid, dat alleenstaande kind zou zeker sterven, omdat hij nooit gedacht de trein zou kunnen komen aan die track! Bovendien is dat nummer was niet in gebruik is waarschijnlijk omdat het niet veilig. Als de trein werd omgeleid naar het spoor, we kunnen die het leven van alle passagiers aan boord op het spel! En in je probeert op te slaan een paar kinderen op te offeren een kind, je zou eindigen offeren honderden mensen te redden die enkele kinderen.

Hoewel we weten allemaal dat het leven vol met moeilijke besluiten die moeten worden gemaakt, kunnen we niet beseffen dat overhaaste beslissingen misschien niet altijd de juiste is.

"Vergeet niet dat wat goed is niet altijd populair ... en wat populair is niet altijd gelijk."

Iedereen maakt fouten, dat is waarom ze die erasers op potloden.


CHINESE [TRADITION]
標題:每個人都犯錯誤;
這就是為什麼他們把橡皮擦對鉛筆。

一群孩子們玩附近的兩間鐵路路軌,一仍然在使用,而其他雜物。只有一個孩子發揮對廢棄的軌道,其餘的在運作的軌道。

火車來了,和你只是旁邊的軌道交匯處。您可以使火車改變其當然廢棄跟踪和保存大部分的孩子。不過,這也將意味著孤獨的孩子玩是由廢棄的軌道,將被犧牲。或將你,而不是讓火車走的方式呢?

讓我們採取一停下來認為什麼樣的決定,我們可以........ ........

大多數人可能會選擇轉移的過程中的列車,和犧牲,只生一個孩子。您可能會認為同樣的方式,我猜想。正好,我以為同樣的方式,最初是因為以節省大部分的兒童在犧牲,只有一個孩子是理性的決定大多數人會作出的,道義上和情感上。但是,您可曾想過該名兒童選擇,以發揮對廢棄的軌道已在事實上作出正確的決定,發揮在一個安全的地方?

不過,他不得不被犧牲,因為他的無知,朋友們選擇,以發揮地方的危險是。這種兩難局面發生在我們身邊,每天。在辦公室,社會,在政治上,尤其是在一個民主的社會,少數人往往是犧牲的利益,大多數人,無論多麼愚蠢或無知,大部分都是,以及如何有遠見和有知識的少數人。兒童選擇不玩,其餘的在運作的軌道是靠邊站。 ,以及在此情況下他是犧牲了,沒有人會棚一撕他。

偉大的評論家利奧velski朱利安人告訴的故事,說他不會試圖改變的過程中,火車是因為他相信孩子們玩在運作的軌道應該知道很清楚的軌道仍然在使用,且他們應該有逃跑,如果他們聽到火車的警笛。如果列車改道,即孤兒童,肯定會死,因為他從來沒有想過,火車可以過來,以追踪!此外,軌道是在不使用的可能,因為它不是安全。如果列車改行的軌道上來,我們可以把生命的所有乘客,船上的股份!在您的嘗試儲存數孩子們,犧牲一個孩子,你最終可能犧牲數以百計的人為了節省這幾個孩子。

雖然我們都知道,生命是充滿艱難的決定需要作出的,我們未必知道,草率的決定可能並不總是正確的。

“記得什麼的權利,並不總是受歡迎的...什麼的民意並不總是正確的” 。

每個人都犯錯誤;這就是為什麼他們把橡皮擦對鉛筆。


ARABIC

لهذا السبب وضعوا محايات على اقلام الرصاص.

مجموعة من الاطفال كانوا يلعبون بالقرب من اثنين من قضبان السكك الحديد ، واحد ما زال يستعمل في حين كان الاخر غير مستعمل. سوى طفل واحد لعب على المسار غير مستعمل ، وبقية التنفيذية على المسار الصحيح.

قطار القادمة ، وانت فقط الى جانب تبادل المسار. يمكنك ان القطار تغيير مسارها الى غير مستعمل المسار وانقاذ اكثر من الصغار. بيد أن ذلك يعني أيضا لون من لعب الاطفال غير مستعمل المسار من شأنه ان يمكن التضحيه بها. او بالاحرى هل كنت اود ان اذهب القطار في طريقها؟

دعنا اتخاذ وقفة حاسمة لنفكر ما هو نوع القرار ونحن يمكن ان يجعل........ ........

معظم الناس قد تختار في تحويل مجرى القطار ، والتضحيه من طفل واحد فقط. وأعتقد انكم قد بنفس الطريقة ، احزر. بالضبط ، واعتقد بنفس الطريقة فى البداية لان لإنقاذ معظم الاطفال على حساب واحد فقط هو الطفل والقرار العقلاني ومعظم الناس من شأنه ان يجعل واخلاقيا وعاطفيا. ولكن ، هل يعتقد ان اختيار لعب الاطفال على المسار غير مستعمل في الواقع قد اتخذ القرار الصحيح لعبها في مكان آمن؟

ومع ذلك ، وقال انه يمكن التضحيه بها بسبب وجهات نظره الجاهل الاصدقاء الذين اختاروا أن تلعب فيها الخطر. هذا النوع من معضله يحدث حولنا كل يوم. في المكتب ، المجتمع ، في السياسة وخصوصا في مجتمع ديمقراطي ، فان الاقليه في كثير من الاحيان التضحيه لمصلحة الاغلبيه ، مهما كان أحمق جاهل او الغالبيه ، وبعيد النظر ومعرفة كيفية الاقليات هما. الطفل الذين اختاروا عدم القيام به مع بقية التنفيذية على المسار جانبا. وقال انه فى حالة كانت التضحيه ، لا يمكن لاحد ان يلقي تمزق له.

الناقد الكبير ليو velski جوليان الذي قال قصة اعلن انه لن يحاول تغيير مسار القطار لانه يعتقد ان الاطفال يلعبون على المسار التنفيذية كان عليه ان يعرف جيدا انه كان لا يزال في المسار استخدام ، وانها ينبغي ان يكون أهرب اذا سمعوا صفارات الانذار والقطار. واذا تم تحويله القطار ، ان لون الطفل من شأنه بالتأكيد ان يموت لأنه يعتقد أنه لم يحدث في القطار ويمكن ان يأتي الى هذا المسار! وعلاوة على ذلك ، هذا المسار لم يكن في استخدام ولعل ذلك يرجع الى انها ليست امنة. واذا تم تحويل القطار الى المسار ، فاننا يمكن ان تعرض حياة جميع المسافرين على متن الطائرة للخطر! وحسابك في محاولة لانقاذ اطفال من قبل عدد قليل من التضحيه طفل واحد ، كنت قد ينتهي التضحيه مئات من الاشخاص لانقاذ هذه بضعة اطفال.

وفي حين اننا جميعا ندرك ان الحياة مليءه التي تحتاج الى اتخاذ قرارات صعبة يتعين القيام بها ، واننا قد لا ندرك ان اتخاذ قرارات متسرعه قد لا تكون دائما الحق واحد.

"تذكر ان ما هو حق... ليست دائما الشعبية والشعبية ما لا يكون دائما على حق".

يجعل الجميع اخطاء ؛ لهذا السبب وضعوا محايات على اقلام الرصاص.
Case Study:War on Cybernet
ยิ่งใกล้กัน ยิ่งชัดเจน
ยิ่งชัดเจน ยิ่งเข้าใจ


CAT CDMA : Mobile Phone : Clear : Corporate Image TVC SkyExits.com


CAT CDMA : Behind The Scene Making of The Movie By SkyExits.com


Behind The Scene Making Movie SkyExits.com
เป็นสิ่งที่ทางบริษัท Sky Exits Films Production House Bangkok Thailand
มอบให้กับชาวโลกและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการถ่ายทำมาโดยตลอด
เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาของ Sky Exits
ใน YouTube
http://youtube.com/results?search_query=skyexits+behind&search_type
แด่อนุชน คนรุ่นหลัง.....
ด้วยจิตคาระวะ.....
Sky Exits Films Production House Bangkok Thailand