Monday, 15 October 2007

แจกยาฟรีผู้ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ( ลูคีเมีย )

Subject: FW: แจกยาฟรีผู้ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ( ลูคีเมีย )
> > > และมะเร็งกระเพาะอาหาร
> > >
> > >
> > > ขอประชาสัมพันธ์ครับ สำหรับผู้ป่วย หรือมีคนใกล้ตัว คนข้างบ้าน
> >หรือคนรู้จัก
> > > เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ( ลูคีเมีย)และมะเร็งกระเพาะอาหาร จะได้ช่วยกันบอก
> >ต่อ...
> > >
> > > แจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะอาหาร
> > >
> > > โรคร้ายที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานและคร่าชีวิตผู้คนในอันดับต้นๆ
> >ในทุกวันนี้
> > > คงต้องนับรวมมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งกระเพาะอาหารไว้ด้วย
> > > โดยผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเรื้อรังและโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติ
> >ของเลือดนี้
> > > ส่วนใหญ่นอกจากจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่ายาสูงลิบ
> > > ก็ยังประสบปัญหาเรื่องการทำงานการใช้ชีวิตที่มีข้อจำกัดอย่างยิ่ง
> > > ภาวะของโรคจะบั่นทอนลงไปเรื่อยๆ สร้างความหดหู่ทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด
> > >
> > > ล่าสุด บริษัทยาข้ามชาติ โนวาร์ตีสได้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
> >นานาชาติจีแพป (GIPAP:
> > > Glivec International Patient Assistance Program)
> > > ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง
> > > (Chronic Myeloid Leukemia) ที่มีผลฟิลาเดเฟียโครโมโซม (philadephia
> >chromosome)
> > > เป็นบวก ผู้ป่วยมีอาการในระยะรุนแรงของโรค
> > > หรือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดจีสต์ (GIST-Grstro-Intesinal Stromal
> >Tumor) ที่ผ่าตัด
> > > ไม่ได้ และอยู่ในระยะลุกลาม (มี c-Kill หรือ CD117 เป็นบวก)
> > > โดยโครงการจะจัดมอบยาของบริษัทให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งจะ
> > > มอบให้ต่อเนื่องจนกว่าจะมียาอื่นที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยได้ต่อไป
> > >
> > > ดร.แดเนียล วาเซลลา ผู้บริหารระดับสูงของโนวาร์ตีส ( สหรัฐอเมริกา)
> >กล่าวว่า
> > > ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 80 ประเทศทั่วโลก
> > > ที่ได้รับอนุมัติในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันจีแพปมีผู้ป่วยมากกว่า 1.8
> > > หมื่นราย โดยมีผู้ป่วยจากประเทศไทยประมาณ 800 คน ซึ่งนับว่ายังน้อยมาก
> > >
> >จึงต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอาจจะสนใจเข้าร่วมโครงการ
> >
> > > ทั้งนี้ ได้จัดตั้งมูลนิธิแมกซ์ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติ
> > > ในการประเมินและอนุมัติผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับยาฟรีดังกล่าว
> > >
> > > ทั้งนี้ สำนักงานมูลนิธิแมกซ์ ตั้งอยู่ที่ซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา
> > > ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดย " เพโดร ริวาโรลา " (Pedro Rivarola)
> > > เพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชาย " แม็กซิมิเลียโน ริวาโรลา " (Maximilliano
> > > Rivarola) ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตด้วยวัยเพียง 17 ปี
> > > สำหรับมูลนิธิแมกซ์ในประเทศไทยได้จัดตั้งมูลนิธิสาขา ได้แก่ แมกซ์ (ประเทศ
> >ไทย)
> > > ซึ่งจะเป็นผู้ทำการพิจารณาอนุมัติอย่างอิสระ
> > >
> > > สำหรับผู้ป่วยที่จะขอความช่วยเหลือจากจีแพปได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
> > >
> > > 1.
> >ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าป่วยเป็นมะเร็ง
> >เม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง
> > > (CML-Chronic Myeloid Leukemia)
> > > หรือ มะเร็งกระเพาะอาหาร ( GIST)
> >ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
> >ว่า
> > > มีผล CD 117 เป็นบวก
> > > 2. ผู้ป่วยเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
> > > 3. ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
> > > 4. ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้
> > > และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดทั้งสิ้น
> > >
> > > หากมีคุณสมบัติครบให้ปฏิบัติดังนี้
> > > 1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรับยาฟรีจากจีแพปกับแพทย์ผู้รักษา
> > > แพทย์ของท่านจะดำเนินการจัดส่งใบสมัครในนามของท่านออนไลน์ไปที่
> > > www.themaxfoundation
> > > 2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และชื่อของแพทย์ผู้
> >รักษา
> > > 3. ภายหลังจากที่แพทย์ของท่านส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิแมกซ์แล้ว
> > > เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์
> > > 4. กรณีที่ได้รับการอนุมัติ มูลนิธิจะแจ้งผลไปยังบริษัท โนวาร์ตีส
> >(ประเทศไทย
> >)
> > > เพื่อจัดส่งยาผ่านแพทย์ผู้รักษาตัวท่าน
> > > 5. แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาผลการอนุมัติให้ท่านทราบเอง
> > >
> > > ส่วนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการมี 16 แห่ง คือ
> > > 1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
> > > 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
> > > 3. ศิริราชพยาบาล
> > > 4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
> > > 5. โรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกล้า
> > > 6. โรงพยาบาลราชวิถี
> > > 7. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
> > > 8. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
> > > 9. โรงพยาบาลตำรวจ
> > > 10. โรงพยาบาลภูมิพล
> > > 11. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
> > > 12. สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
> > > 13. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
> > > 14. โรงพยาบาลหาดใหญ่
> > > 15. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ
> > > 16. โรงพยาบาลสระบุรี
> > >
> > > ผู้ป่วยหรือมีคนใกล้ชิดป่วยด้วยโรคดังกล่าว
> > > สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนศักดิ์ อุทิศชลานนท์ และบุษกร
> >สนธิ
> >กร
> > > หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ 8202
> >หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่
> >
> > > www.gipapthailand.org หรือ
> > > www.themaxfoundation.com
> > >< sec="magazine&id="148431">
> >
> >.