Sunday, 16 March 2014

หน้าที่ของ Location Survey Manager ที่สำคัญยิ่งคือการ Block Shot แบบมืออาชีพ นี่คือการทำงานของ ทีมงาน Sky Exits Films Production ในการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา สินค้า Tesco Lotus Title Rollback Success

หน้าที่ของ Location Survey Manager

ที่สำคัญยิ่งคือการ Block Shot แบบมืออาชีพ

นี่คือการทำงานของ ทีมงาน Sky Exits Films Production 

ในการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา สินค้า

Tesco Lotus Title Rollback Success