Wednesday, 12 March 2014

โจทย์ป.2 # ซื้อส้ม 5 ผล ผลละ 3 บาท ต้องจ่าย ? จงเลือกตอบข้อที่ "ถูกที่สุด" !!!

 
ซื้อส้ม 5 ผล ผลละ 3 บาท ต้องจ่าย ? จงเลือกตอบข้อที่ #ถูกที่สุด !!!
ก. 21 บาท
ข. 17 บาท
ค. 15 บาท
ง. 12 บาท

ดช.บอม เลือกตอบ ข้อ ง.

ครู : "อะไรกันโจทย์ง่ายๆ แค่นี้เธอยังตอบผิด อย่างนี้ครูคงให้เธอขึ้น ป.3 ไม่ได้แล้วล่ะ"

ดช.บอม : "ก็ถูกแล้วนี่ฮะ โจทย์ให้ตอบข้อที่ถูกที่สุด ซื้อ 5 ผล จ่าย 12 บาท ถูกที่สุดแล้ว
ข้ออื่นแพงกว่าทั้งนั้นเลยฮะ"