Friday, 10 June 2016

10 ปีที่แล้ว. ที่พัทยา. เจอท่าน Sir John Hegarty. ปรมาจารย์โฆษณาโลก. ท่านเซอร์บอกว่า. ยังไงๆ. Free TV ยังเป็นสื่อหลัก. เมื่อกาลเวลาผ่านไป....Content งี้. Streaming งี้. Social Network งี้. เวลาผ่านไปนี่ชักไม่เชื่อท่านเซอร์แล้วนะ. 555555+ ‪#‎ฮา‬

10 ปีที่แล้ว. ที่พัทยา. เจอท่าน Sir John Hegarty. ปรมาจารย์โฆษณาโลก. 

ท่านเซอร์บอกว่า. ยังไงๆ. Free TV ยังเป็นสื่อหลัก. เมื่อกาลเวลาผ่านไป....

Content งี้. Streaming งี้. Social Network งี้. 

เวลาผ่านไปนี่ชักไม่เชื่อท่านเซอร์แล้วนะ. 555555+ ‪#‎ฮา‬