Thursday, 17 October 2013

การจัด Buffet ที่ Sky Exits Films บ่อยครั้งที่มีลูกค้าสุดที่รักมาจำนวนมากมาย ทางเราก็จัดเป็น Buffet อย่างสวยงาม เพื่อรองรับลูกค้า สุดที่รักของเรา

การจัด Buffet ที่ Sky Exits Films บ่อยครั้งที่มีลูกค้าสุดที่รักมาจำนวนมากมาย ทางเราก็จัดเป็น Buffet อย่างสวยงาม เพื่อรองรับลูกค้า สุดที่รักของเรา