Sunday, 27 October 2013

ภาพที่หาดูได้ยาก สมควรแก่การเผยแพร่ !!! #พุทธทาสภิกขุ #พระสังฆราช

ภาพที่หาดูได้ยาก สมควรแก่การเผยแพร่ !!! สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวาระโอกาสที่เสด็จมาเยือนสวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี ท่านพุทธทาสภิกขุขอโอกาสกราบท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ แต่เพราะท่านพุทธทาสภิกขุมีอายุพรรษาแก่กว่า ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯจึงทรงห้ามไว้ แต่ท่านพุทธทาสภิกขุก็ไม่ยอม ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯจึงกราบท่านพุทธทาสภิกขุกลับ ... #พุทธทาสภิกขุ #พระสังฆราช