Thursday, 4 September 2014

การ Casting การคัดเลือกตัวแสดง ในงานภาพยนตร์โฆษณา โออิชิ #โหดมันฮา ถ่ายทำโดย สกายเอ็กซิทส์ ฟิลม์โปรดักชั่น #SkyExits กำกับการแสดงโดย อ่ำ สกายเอ็กซิทส์ Aum Sky Exits #AumSkyExits

การ Casting การคัดเลือกตัวแสดง

ในงานภาพยนตร์โฆษณา โออิชิ #โหดมันฮา

ถ่ายทำโดย สกายเอ็กซิทส์ ฟิลม์โปรดักชั่น #SkyExits 

กำกับการแสดงโดย อ่ำ สกายเอ็กซิทส์ Aum Sky Exits #AumSkyExits