Thursday, 6 November 2014

วันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง กระทงทองบูชาสายน้ำไหล ขอขมาแม่คงคาที่ผิดไป พลาดสิ่งใดโปรดอภัยให้ลูกเทอญวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง
กระทงทองบูชาสายน้ำไหล
ขอขมาแม่คงคาที่ผิดไป
พลาดสิ่งใดโปรดอภัยให้ลูกเทอญ

ลอยกระทงลอยทุกข์ให้หมดโศก
ขอพ่อหลวงไร้โรคภัยไกลห่างเหิน
อัญชลีเทพยดาทุกชั้นฟ้าขออัญเชิญ
ปกปักษ์องค์ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น